แบบสอบถามความพึงพอใจ "โครงการหลาดเช้า"
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุงโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1. เพศ
2. สถานะของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 รายละเอียดการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย
*
5
4
3
2
1
0
การดำเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถึง
สถานที่ ที่ใช้ในการจัดโครงการหลาดเช้า
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการหลาดเช้า
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำโครงการหลาดเช้า
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการหลาดเช้า
ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms