SOL·LICITUD ALBERG CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
Podran sol·licitar l'ús de les habitacions i altres instal·lacions del Consell Valencià de la Joventut per a realitzar activitats que requerisquen d'allotjament:

- Les entitats Membre de Ple Dret.
- Les entitats Membre adherides


Açò únicament és una sol·licitud, el Consell Valencià de la Joventut confirmarà per escrit la possibilitat o no de fer ús de les instal·lacions segons allò sol·licitat. Donant la Comissió Permanent el vist-i-plau a l'ús.
DADES ENTITAT MEMBRE SOL·LICITANT
Entitat membre Consell Valencià de la Joventut *
Your answer
CIF *
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
Correu Electrònic *
Your answer
DADES RESPONSABLE ACTIVITAT
Nom i cognoms *
Your answer
DNI/NIE *
Your answer
Càrrec *
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
Correu Electrònic *
Your answer
DADES PERNOCTA
Nº persones per a pernoctar (Màxim 22) *
Your answer
Habitacions disponibles *
Required
Nº nits *
Your answer
Des de (Dia d'entrada) *
MM
/
DD
/
YYYY
Fins a (dia de eixida) *
MM
/
DD
/
YYYY
Fareu ús de la cuina? *
ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Nom activitat *
Your answer
Explica breument que ús se li donarà a les instal·lacions *
Your answer
RECOLLIDA I TORNADA DE CLAUS
HORARI D'OFICINA PER A LA RECOLLIDA DE LES CLAUS.

Dilluns a divendres
09:00h a 14:00h i de 16:00 a 18:00hArticle 4. Revisió prèvia de la sala i recollida de claus

1. Abans de fer ús de les instal·lacions, l'entitat sol·licitant haurà de passar prèviament, en horari d'oficina, per la seu del Consell Valencià de la Joventut, per tal de:
a. Arreplegar les claus.
b. Omplir i signar el full amb la normativa d'ús de les sales i entrega de claus, que també signarà el personal tècnic.
c. Comprovar amb el personal tècnic l'estat de les instal·lacions.

2. La persona que recull les claus es compromet a retornar-les en la data prevista.


Article 5. Tornada de claus

1. Les claus, llevat que es diga el contrari, hauran d'entregar-se en horari d'oficina al personal tècnic del Consell de la Joventut.
2. En el moment d'entregar les claus, el personal tècnic comprovarà que les instal·lacions utilitzades estiguen correctes, davant de la persona que l'entregue.
3. Si tot està correcte, el personal tècnic signarà per deixar confirmada l'entrega de l'espai en bones condicions.
4. En cas d'haver-hi alguna anomalia, l'entitat membre sol·licitant haurà d'abonar o reposar tot allò que falte.
Dia recollida claus *
MM
/
DD
/
YYYY
Dia retorn claus *
MM
/
DD
/
YYYY
MATERIAL / SALES REUNIONS
En cas que necessiteu material (projector, rotafulls, equip de so..) o sales per a reunions, heu de solicitar-ho a través dels formularis habilitats al nostre web, al apartat "Recursos".

Instal·lacions: https://forms.gle/F2pY5VpeLaruApCk6
Material: https://forms.gle/jePdebhQLd8pXdDMA
RESPONSABILITAT
La persona que signa la sol·licitud d'utilització d'una sala serà la responsable de les instal·lacions, tenint en compte que cal deixar-les en perfectes condicions d'ús en la data prevista. A més, serà el/la responsable de la custòdia, correcte estat i funcionament de les mateixes i el grup que en faça ús fins a la devolució, una vegada finalitzada l'activitat, tal i com indica la normativa.

Article 8. Incidències

1. Les entitats que accedisquen al préstec de les sales, hauran de comunicar qualsevol incidència que es produïsca (desperfectes, avaries, brutícia...) el més prompte possible. Aquesta comunicació no eximeix a l'Entitat de les responsabilitats que ha d'assumir com a conseqüència de les incidències esdevingudes.

2. El Consell Valencià de la Joventut adoptarà les mesures que estime oportunes en el cas que no es complisca aquesta normativa o detecte un ús incorrecte de les sales/habitacions, entre les que poden incloure el cobrament de les despeses de manteniment, neteja i/o reparació, i/o la impossibilitat de tornar a fer ús de les instal·lacions per un període de temps determinat.
Normativa d'utilització i cessió
La cessió d'espais es realitzarà a l'entitat i persona sol·licitat. Tota entrada a persones externes al grup requerirà l'autorització oportuna per part del Consell Valencià de la Joventut i haurà de fer-se constar en la pròpia sol·licitud.


Pots llegir la Normativa sencera en aquest enllaç:
Observacions
Your answer
Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals.
Les seues dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tindre coneixement de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.

Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això siga legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ LLANTERNA, 26, CP 46001, VALÈNCIA (València/València)

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
*
IMPORTANT: FINS QUE NO ET CONFIRMEM (PER CORREU O PER TELÈFON), NO TENS ASSEGURADA LA RESERVA DEL MATERIAL.
El Consell Valencià de la Joventut confirmarà la possibilitat o no de fer ús de les instal·lacions segons allò sol·licitat. Donant la Comissió Permanent el vist-i-plau a l'ús.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Consell Valencià de la Joventut. Report Abuse