แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ของ สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
เพศ
อายุ *
การศึกษา *
ระยะเวลาปฏิบัติงาน *
ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม, สืบค้นข้อมูล หรือขอใช้บริการเว็บไซต์ของ สพป.นครปฐม เขต 2 หรือไม่ *
e - mail address หรือ เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
รายการประเมินลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ สพป.นครปฐม เขต 2 *
1.ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล ข่าวสารทั่วไป
*
3.ใช้เพื่อรับและส่งจดหมายหรือข้อมูลอื่นๆ
*
2.ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำประจำ/งานวิจัย
*
3.ใช้เพื่อรับ - ส่ง จดหมายหรือข้อมูลอื่นๆ
*
4.ใช้เพื่อรับหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รายการประเมินเนื้อหา *
1.มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
*
2.มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
*
3.ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
*
4.ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
*
5.การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
*
6.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา
*
7.เนื้อหาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
*
8.เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
รายการประเมิน ด้านการออกแบบและจัดการรูปแบบของเว็บไซต์ *
1.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
*
2.การจัดการรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
*
3.กระดานข่าวภายในเว็บไซต์มีความเหมาะสม
*
4.ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มีความเหมาะสมน่าสนใจ
*
5.รูปแบบอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม
*
6.ขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
*
7.สีของตัวอักษรชัดเจนและเหมาะสม
*
8.สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
*
9.ขนาดของภาพมีความเหมาะสม สวยงาม
*
10.ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้
*
11.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
*
12.จำนวนเว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมโยงมีเพียงพอ
รายการประเมิน ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
1.สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
*
2.เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานได้
*
3.สามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิงได้
*
4.มีประโยชน์ต่อ ครู นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
*
5.การติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์
*
6.องค์ประกอบโดยรวมของเว็บไซต์อยู่ในระดับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms