Prihláška do Športového plaveckého klubu Polície Pezinok - Dospelí
Meno a priezvisko *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Email *
Telefónny kontakt (vo formáte +421 9xx xxx xxx): *
Trvalé bydlisko: (ulica, mesto, PSČ):
Prehlasujem, a svojím podpisom potvrdzujem, že si nie som vedomý žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by mi bránili absolvovať plavecký výcvik. (V prípade zdravotných obmedzení je nutné odovzdať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti). *
Iné oznamy o zdravotnom stave:
Podmienky a pravidlá fungovania v ŠPKPK
• V cene je zahrnuté: absolvovanie predpísaného počtu tréningových jednotiek (TJ – 60 min.) vo vopred dohodnutých termínoch.
• Plavci sú povinní prísť na bazén minimálne 5 min. pred začiatkom samotného tréningu.
• ŠPKPK nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu, preto prípadné náhradné tréningy sú možné len po dohode so zodpovedným trénerom Mgr. Vladimírom Kočím.
• Všetci členovia ŠPKPK – sú povinní dodržiavať záväzné nariadenia prevádzkovateľa objektu plavárne v Pezinku a v Hip centre Pezinok.
• Vstup do priestorov šatní, spŕch a samotnej plavárne len v hygienickej obuvi určenej na pohyb v mokrom prostredí – šľapky
• Striktne dodržiavať zákaz konzumácie potravín v priestoroch bazéna. (Výnimkou sú nápoje určené na pitný režim počas tréningového procesu.)
• Povinná výbava plavca: plavky (u žien celé), plav. čiapka, plavecké okuliare, šľapky, osuška, doporučené pri šport. tréningu vhodný pitný režim.
• Som si vedomý všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu, účinkami počasia, dopravy a ďalších nebezpečných podmienok spojených so športovým tréningom.
Potvrdzujem svoj súhlas s hore uvedenými podmienkami: *
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, veku, fotografie s podobizňou na účely prezentácie činnosti ŠPKPK, vrátane prezentácie klubu na web stránke www.plavaniepezinok.sk a prihlasovanie mojej osoby na súťaže doma i v zahraničí. Súhlas udeľujem plaveckému klubu ŠPKPK, Moyzesová č. 15, 90201 Pezinok, IČO:42358396. Tento súhlas poskytujem dobrovoľne a na dobu určitú po dobu 1 roka. Som si vedomá/ý, že súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, okrem prípadov, keď zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola/bol poučený o právach pri spracúvaní osobných údajov, a že uvedené osobné údaje, ktoré som poskytla/poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné. ŠPKPK sa zaväzuje vykonať všetky rozumné opatrenia, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a príslušných miestnych predpisov o ich ochrane, a aby nedošlo k ich zneužitiu.

V zmysle zákona Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou,
spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihlasovacom formulári pre Športový plavecký klub Polície Pezinok.
Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného
rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely Športového plaveckého klubu Polície Pezinok.
Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 1 roka, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.
Potvrdzujem svoj súhlas: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy