ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂය -Sri Lanka Vanguard Party
දේශපාලන අධ්‍යයන වැඩසටහන සදහා අයදුම්පත්‍රය
Email address *
නම *
Your answer
ලිපිනය *
Your answer
ඔබව පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංකය සහ ඊ මේල් ලිපිනය.
Your answer
දැනට පදිංචි නගරය *
Your answer
ඉහත තොරතුරු වලට අමතරව ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු පිළිබද කෙටි විස්තරයක් කරන්න. (රැකියාව, අධ්‍යාපනය ආදිය)
Your answer
ඔබ දැනටමත් දේශපාලන අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වන්නේද?
Your answer
ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ දේශපාලනය පිළිබද ඔබගේ අදහස කුමක්ද ?
Your answer
ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂය සමග සම්බන්ධ වී අධ්‍යයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සුවිශේෂ විෂය ක්ෂේත්‍රයක් වේද? නැතිනම් මුලික අධ්‍යයන වල සිටම අධ්‍යයන කටයුතු අරම්භ කිරීම බලාපොරොත්තු වන්නේද?
Your answer
ඔබ අධ්‍යයන කටයුතු වලට අමතරව පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ දේශපාලන වැඩසටහන් සමග සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද?
Your answer
පක්ෂය වෙනුවෙන් මාසික ආධාරයක් කිරීමට ඔබ කැමැත්තක් දක්වන්නේ ද?
Your answer
මීට අමතරව පක්ෂයේ දේශපාලන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය සදහා ඔබට දායක වීමට හැකියාවක් තිබේද?
Your answer
ඔබ දේශපාලන පන්ති සදහා සහභාගී වන්නේ නම් ඒ සදහා ඔබට පහසු දිනයක් සහ වෙලාවක් තිබේද?
Your answer
ඔබ පන්ති සදහා සහභාගී වීමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ පහත කුමන ආකාරයටද?
කියවීම සදහා ඔබට ඇති හැකියාව සදහන් කරන්න
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy