แบบสำรวจความสุขรายบุคคล(HAPPINOMETER)ประจำปี 2561
แบบสำรวจความสุขรายบุคคล(HAPPINOMETER) หน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
คำชี้แจง บุคคลากรคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีนโยบายในการพัฒนาสร้างเสริมความสุข และความอยู่ดีมีสุขให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความสุขแบบสำรวจ Happinometer จัดทำขึ้นเพื่อประเมินควมสุขระดับบุคคล ในมิติต่าง ๆ ตามแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
คำชี้แจง โปรดคลิก / ในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความเห็นท่านมากที่สุดเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานท่าน
รหัสประชาชน *
Your answer
1. เพศ *
2. อายุ *
Your answer
3.ระดับการศึกษา *
4.สถานภาพสมรส *
5.ท่านมีบุตรหรือไม่(รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง) *
6.ท่านปฎิบัติงานที่ *
7.สถานะบทบาทหน้าที่ในการปฎิบัติงาน *
8.ระยะเวลาในการทำงานในหน่วยงานรวมทั้งหมด *
ส่วนที่ 2 การประเมินความสุข
ส่วนที่ 2.1 Happy Body : สุขภาพดี
1.คำถามต่อไปนี้ต้องการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อวัดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเริ้อรัง
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สามารถคำนวณได้ ดังนี้ โดยสามารถประเมินภาวะความเสี่ยงต่อโรคได้ดังตาราง (กก./ส่วนสูง(เมตร)2)

ค่า BMI สำหรับคนเอเชีย น้ำหนัก ภาวะเสี่ยงต่อโรค
น้อยกว่า 18.5 น้ำหนักน้อย ต่ำ
18.5 - 22.9 น้ำหนักปกติ ปกติ
23 - 24.9 น้ำหนักเกิน มากกว่าปกติ
25 - 29.9 โรคอ้วน สูง
30 ขึ้นไป อ้วนมาก อยู่ในช่วงอันตราย

น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
Your answer
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
Your answer
เส้นรอบเอว (นิ้ว) *
Your answer
BMI
Your answer
2.โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยนสัปดาห์ละกี่วัน *
3.ปัจจุบันท่านออกกำลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน *
4.ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ใบจาก หรือไม่ *
5.ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้าน หรือไม่ *
6.โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านอย่างไรบ้าง *
ส่วนที่ 2.2 Happy Relax : ผ่อนคลายดี
7.โดยรวมแล้วท่านได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ *
8.โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ท่านทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ช๊อบปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ *
9.โดยทั่วไปท่านมีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่องครอบครัว/เรื่องอื่นๆ)บ้างหรือไม่ *
10.โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวังหรือไม่ *
11.เมื่อประสบปัญหาในชีวิตโดยทั่วไปท่านสามารถจัดการปัญหาได้หรือไม่ *
ส่วนที่ 2.3 Happy Heart : น้ำใจดี
12.โดนรวมแล้วท่านรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยคนรอบข้าง *
13.โดยรวมแล้วท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง *
14.โดยรวมแล้วท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมหรือไม่ *
15.โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่านเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง หรือไม่ *
16.โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร *
17.โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทำงานระหว่างกัน หรือไม่ *
18.โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดี ในการทำประโยชน์ส่วนรวม หรือไม่ *
19.โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ หรือไม่ *
20.โดยรวมแล้วท่านได้ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคมเช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น *
ส่วนที่ 2.4 Happy Soul : จิตวิญญาณดี
21.โดยรวมแล้วท่านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน หรือไม่ *
22.โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อสงบจิตใจ หรือไม่ *
23.โดยรวมแล้วท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำนึกผิด *
24.โดยรวมแล้วท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีส่วนรับผิดชอบ *
25.โดยรวมแล้วท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน *
ส่วนที่ 2.5 Happy Family : ครอบครัวดี
26.ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอหรือไม่ *
27.ท่านทำกิจกรรม (เช่น ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ไปทำบุญ ไปซื้อของ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว *
28.ท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน *
ส่วนที่ 2.6 Happy Society : สังคมดี
29.โดยรวมแล้วเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่าน หรือไม่ *
30.โดยรวมแล้วท่านปฎิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม หรือไม่ *
31.โดยรวมแล้วท่านรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่ *
32.โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน หรือไม่ *
33.โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข หรือไม่ *
34.โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่ *
ส่วนที่ 2.7 Happy Brain : ใฝ่รู้ดี
35.โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือไม่ *
36.โดยรวมแล้วท่านสนใจ ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ *
37.ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะแสดงความสามารถของตนเอง หรือไม่ *
ส่วนที่ 2.8 Happy Money : สุขภาพเงินดี
38.ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชำระหนี้สินต่างๆโดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่ *
39.ท่านผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่ *
40.โดยรวมแล้วท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่ *
41.โดยรวมแล้วค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน *
ส่วนที่ 2.9 Happy WorkLife : การงานดี
42.ท่านมีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่ *
43.ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร หรือไม่ *
44.ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ *
45.ท่านได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏระเบียบข้อบังคับขององค์กรของท่าน หรือไม่ *
46.ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจำปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม *
47.อาชีพของท่านในขณะนี้มีความมั่นคง หรือไม่ *
48.ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำงาน (การถูกฟ้องร้อง/การได้รับอันตรายจากการทำงาน ฯลฯ) *
49.ขณะที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะทำงานต่อหรือว่าลาออก *
50.ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือองค์กรอื่นเรียกไปทำงาน ท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่ *
51.โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือไม่ *
52.ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร *
53.ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร *
54.โดยรวมแล้วท่านทำงานอย่างมี "ความสุข" หรือไม่ *
55.ท่านภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ทำงานในองค์กรนี้ หรือไม่ *
56.ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านทำงานในปัจจุบัน หรือไม่ *
ความสุขโดยรวม
โดยรวมแล้ว ปัจจุบัน ความสุข ของท่านอยู่ในระดับใด (เลือกระดับคะแนนความสุข (0-10)) *
ไม่มีความสุขเลย
สุขที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service