ลงทะเบียนออนไลน์
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
จัดโดยสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์) ปีที่ ๑๒
๒. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี
และห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตามลำดับ)

สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา
พิธีเปิดโดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หัวข้อการบรรยาย ปักหมุดการออมสำหรับบุคลากรห้องสมุด
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หัวข้อการบรรยาย ประเด็นลิขสิทธิ์ การบริการสารสนเทศ
และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิด (Open Access)
วิทยากร อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น. สรุป และพิธีปิด

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ)
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. โครงการ “โตไปไม่โกง”
โดย วิทยากรจากศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/
เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา


*********************

สิ้นสุดการลงทะเบียน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ขอปิดก่อนกำหนดหากเต็มก่อนเวลา

ตรวจสอยรายชื่อ รอบที่ 1 ตามลิงก์ shorturl.at/bsSU8 (20 ก.พ.63)
ตรวจสอยรายชื่อ รอบที่ 2 (28 ก.พ.63)
Email address *
คำนำหน้านาม
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ผู้เข้าร่วมประชุม *
หน่วยงานที่สังกัด *
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
การเข้าร่วม *
Required
อาหาร
หมายเหตุ (ถ้ามี)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy