แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.สากอ
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน
Email address *
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
การศึกษา
สถานภาพ
ส่วนที่ ๒ ความต้องการในการฝึกอบรม
ท่านสามารถระบุและเลือกหัวข้อความรู้ที่ต้องการฝึกอบรมได้มากกว่า ๑ ข้อ
หลักสูตรการพัฒนา "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์"
หลักสูตรการพัฒนา "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" เพื่อการทำงาน
ความรู้ที่จำเป็น (ความรู้ที่ต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาที่ต้องการอบรม (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy