Prereserva de sales Biblioteca de Lloret de Mar

Abans de formular una sol•licitud d'espais, cal que llegiu la normativa que preveu l'ús de les diferents sales de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar . Aquesta normativa la trobareu al final del formulari.

Aquest formulari és una prereserva. Rebreu resposta de la Biblioteca en breu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Normativa sol·licitud de sales

  L’objecte d’aquest protocol és la definició del procediment, les condicions de reserva i el funcionament d’ús dels espais de la Biblioteca de Lloret de Mar. La disponibilitat i els horaris dels espais estan condicionats a la compatibilitat amb les activitats que es duguin a terme a l’entitat i estan subjectes a l’horari de la Biblioteca. No es poden celebrar actes que pertorbin el funcionament habitual. Es podrà impedir la celebració d’actes que atemptin contra la dignitat de les persones i els drets fonamentals, d’acord amb la legislació vigent. 1. PROCEDIMENT PER A LA FORMALITZACIÓ DEL LLOGUER DELS ESPAIS El lloguer dels espais s’ha de formalitzar seguint el procediment establert en aquest protocol. La reserva dels espais no estarà confirmada fins que el sol•licitant hagi fet el pagament a compte, segons està legislat a la Ordenança Fiscal que regula la Taxa per a la utilització d'instal•lacions municipals de l’Ajuntament de Lloret de Mar . http://www.lloret.org/catala/Externos/ord_fiscals/Ordenança-20.pdf PROCEDIMENT PER EFECTUAR UNA RESERVA DE SALA. 1. Emplenar el formulari web de sol•licitud 2. Esperar resposta de disponibilitat per part de la Biblioteca 3. Presentar instància general a l’OIAC (Planta Baixa de l’Ajuntament ) i liquidar els drets. NORMATIVA DE SOL•LICITUD I D’UTILITZACIÓ DE LES SALES 1.1. Les peticions d’espais s’han de realitzar amb una antelació mínima d’una setmana en relació a la data de l’acte de la sol•licitud. 1.2. Els espais se cediran per estricte ordre de petició o rebuda de sol•licituds. 1.3. Per a accedir a la cessió de la sala caldrà complimentar el formulari disposat especialment a aquest efecte. 1.4. La Biblioteca respondrà a les peticions en el termini de 48 hores hàbils des de la recepció de la sol•licitud. 1.5. La complementació de la butlleta de sol•licitud d'espais implica l'acceptació d'aquesta normativa. 1.6. En cas de faltes reiterades el lloguer de l’espai pot ser anul•lat. L’incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul•lació de la utilització de l’espai. 2. ÚS DELS ESPAIS 2.1. L’entitat que utilitza els espais es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l’organització global de l’acte i al compliment de la normativa d’ús. Horari: es podrà utilitzar la Sala Polivalent 30 minuts abans de l’acte i fins a les 21:15 com a hora màxima. La resta de sales estaran disponibles en horari de Biblioteca. 2.2. Cada espai disposa de diferents tipus d'equipament o material tècnic (microfonia, aparells de projecció,). Aquestes necessitats s'explicitaran al formulari de sol•licitud. No es garanteix que es pugui disposar d'aquests materials si no es demanen en el moment de formular la sol•licitud. 2.3. És necessari deixar la sala com s’ha trobat. Si es produeix algun desperfecte, el responsable de l’entitat ho haurà de comunicar als responsables de la Biblioteca. En qualsevol cas els desperfectes ocasionats i la seva restitució anirà a càrrec de l’usuari. 2.4. La sala ha de quedar lliure a l’hora acordada prèviament i ha de quedar llesta per la seva posterior utilització. 2.5. Queda prohibit enganxar o clavar objectes a les parets de la sala i de la resta de l’edifici (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...). 2.6. Està prohibit fumar, menjar i beure a les sales. 2.7. L’equip de so, llums i informàtic, només podrà ser manipulat pel personal de consergeria de la Biblioteca o per tècnics qualificats, aportats per l’entitat i autoritzats per l’Ajuntament o la Biblioteca. 2.10. La instal•lació de materials o equips tècnics aliens a la Biblioteca requerirà autorització expressa de la Biblioteca i anirà a càrrec dels usuaris. 2.11. En cas que l’activitat consisteix en qualsevol expressió artística que comporti drets d’autor, ja sigui en directe o enregistrada serà la pròpia organització de l’acte la que es posarà en contacte amb la Societat General d’Autors i Editors per tal de formalitzar les quotes pertinents I haurà de mostrar a la Biblioteca el corresponent rebut de pagament a l’ SGAE 2.12. El sol•licitant es compromet a respectar l’aforament màxim permès dels espais i és el responsable del compliment d’aquest límit. 3. PAGAMENT DE TAXA: • Per fer la reserva de la sala cal abonar l’ import de la taxa corresponent en el moment de fer la instància a l’OIAC • En el cas de no rebre aquest pagament s’anul•larà automàticament la reserva. • En cas d’anul•lació per part de l’entitat o particular sol•licitant, el pagament no serà retornat. • La cessió d'espai serà gratuïta en aquells supòsits recollits a la Ordenança Fiscal que regula la Taxa per a la utilització d'instal•lacions municipals de L’Ajuntament de Lloret de Mar . • La gratuïtat de la cessió no eximeix els usuaris del compliment de la resta de la normativa. • Només es farà excepció de la norma d’ús per estricte ordre de petició, si en alguna ocasió l’Ajuntament necessita, per a un esdeveniment de consideració especial, algun espai cedit prèviament. En aquest cas, s’oferirà sempre una alternativa (espai o data diferents) als usuaris.
  This is a required question