SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
Adreça electrònica
Nom del curs
Sel·lecciona el curs on vols inscriure't
DADES DE L'ALUMNE
Nom i cognoms de l'alumne/a
La vostra resposta
D.N.I / N.I.E./ PASSAPORT
Introdueix el número i les lletres del document
La vostra resposta
CatSalut
Introdueix el número de la targeta sanitària (4 lletres + 10 números)
La vostra resposta
sexe
Tel. domicili
La vostra resposta
Tel. mòbil alumne
La vostra resposta
Altres Tel. de contacte
La vostra resposta
Data de naixement
dd/mm/aaaa
La vostra resposta
En cas d'estrangers, nacionalitat i any d'arribada al país
La vostra resposta
Adreça
Nom de la via, núm, pis i porta
La vostra resposta
Població
La vostra resposta
Codi Postal
La vostra resposta
Correu electrònic de l'alumne
La vostra resposta
Actualment l'alumne viu amb:
Marca la opció escollida
Obligatòria
Nom i cognoms del pare, mare i/o tutor/a legal
La vostra resposta
Correu electrònic del pare, mare i/o tutor/a legal
La vostra resposta
ESTUDIS REALITZATS
Estudis realitzats
Darrer curs REALITZAT
La vostra resposta
Any d'inici
Darrer curs REALITZAT
La vostra resposta
Altres estudis realitzats
Descripció (assenyaleu any i centre de realització)
La vostra resposta
SITUACIÓ LABORAL
Situació laboral
Assenyaleu l'opció actual
Percep alguna prestació
Darrera renovació atur
Assenyaleu la data i oficina del SOC on us vàreu inscriure
La vostra resposta
Entitat derivant
Districte
La vostra resposta
Nom del Tècnic/a referent
La vostra resposta
Protecció de dades
ESCOLA PIA Calassanci us informa de que està dotada d’un fitxer informàtic, d’un arxiu documental i d’un altre d’audiovisual generals que contenen informació i dades personals. Tots estan integrats a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA PIA La base de dades s’ha creat i es gestiona a fi de tractar tota la informació que cal per a donar compliment a les obligacions legals derivades de la relació que manteniu amb l’Escola, i per a mantenir-vos informats de les nostres activitats. L’Escola disposa d’espais de difusió pública d’informació –web, blocs, revista i altres publicacions- on es poden publicar dades dels alumnes i de la comunitat educativa, en l’àmbit de l’activitat escolar, les quals poden incloure imatges, so o treballs. Els destinataris de la informació són els departaments, compartiments i locals en que s’organitza l’Escola, i també algunes empreses col·laboradores. Sempre es cediran les dades que es demanin per causa de força major, o quan ho demani una autoritat, d’acord amb les lleis. La negativa a donar les dades que us demanem tindrà, com a conseqüència, que no puguem gestionar ordinàriament les obligacions que ens vinculen amb vostè, i, per tant, poden condicionar la vostra participació a algunes activitats. En tot cas, teniu dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant el procediment que estableix el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. El responsable de la Base de Dades és l’Escola. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir a Escola Pia Calassanci Carrer Sant Antoni Abat 54 08001 Barcelona , a l’adreça de correu electrònic Calassanci@escolapia.cat o trucant al número 93 319 32 54. D’acord amb el que se’m diu, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’Escola perquè tracti les dades que voluntàriament cedeixo d’acord amb la informació rebuda, sempre i quan el tractament de la meva informació tingui com a finalitat la gestió dels serveis que he contractat amb aquesta. Per aquest motiu, també consento la cessió a les entitats públiques i privades adients a les finalitats preteses sempre que es faci d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la Llei 34/2002, d’11 de juliol i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, sense perjudici del dret a revocar el consentiment, que atorgo ara, quan ho consideri oportú.
Obligatòria
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Aquest formulari s'ha creat dins del domini ESCOLA PIA CATALUNYA. Informeu d'un ús inadequat - Condicions del Servei - Termes addicionals