แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"(Moderate Class More Knowledge) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำผลการประเมินไปบริหารจัดการ การดำเนินงานในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
3. แบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ขอให้ท่านคลิกเลือกข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานของท่านตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
2. การวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม
3. ระบบในการขับเคลื่อนทางการบริหารจัดการเวลาเรียนในกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จำนวนกิจกรรมสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน
5. กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายครบถ้วนตามนโยบาย สพฐ.
6. กิจกรรมตรงตามต้องการและความสนใจของผู้เรียน
7. เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้นการค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง
8. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
9. ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
10. ความสามารถของครูในการอธิบายและบูรณาการกิจกรรมครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ
11. โรงเรียนนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
12. การจัดทำกิจกรรมบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม(After Review:AAR)
13. หน่วยงานต้นสังกัด ช่วยกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการเวลาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอให้ท่านให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานฯเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไปควรทำอย่างไร
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy