Анкета за учители относно създаването на образователни видео игри от не-ИТ специалисти и използването им в обучението
Анкетата се провежда в рамките на проект APOGEE (http://www.apogee.online/) и има за цел идентифициране на нуждите на учители и педагози в началното и основното училище от софтуерни платформи за създаване на образователни видеоигри, включително и генериране на образователните видео игри от тип лабиринт, при които дидактичният материал е представен тематично (модулно) в групи от зали от лабиринта чрез учебни дъски с текстово и графично съдържание, аудио материали за всяка зала, учебни задачи (вградени в дадени зали) с местене на учебни обекти до определени позиции или до други обекти, отговаряне на тестови въпроси с цел отключване на врати от зала към друга зала, както и намиране и използване на скрити учебни обекти.

Кратка видео-демонстрация на образователна игра за историята на създаване и укрепване на Второто българско царство по времето на Асеневци, генерирана с платформата APOGEE за Unity 3D, можете да видите на адрес https://youtu.be/mI9NwiZOrB0 . Самата игра може да се играе на адрес http://www.apogee.online/games.html . Допълнителна информация за проекта APOGEE e налична онлайн в презентацията на адрес https://www.slideshare.net/BoyanBontchev/apogee-smart-adaptive-video-games-for-education .

Анкетата съдържа 21 въпроса и се попълва за около 10-15 минути. Вашето мнение е от изключителна важност, затова Ви молим най-учтиво, да отделите време и да попълните анкетата!
А. Приложимост на образователните видео игри-лабиринти
1. Моля, посочете по какви предмети преподавате?
2. Какви технологични инструменти и средства се използват във Вашето училище за следните предмети:
Интерактивна дъска
Компютър
Проектор
Мултимедия
Видео игри
Други
Никакви
Математика
Езиково обучение
Физика
Химия
История
География
Човек и общество
Човек и природа
Ако сте посочили други, моля пояснете:
3. Използвате ли или планирате да използвате образователни видео игри в класната стая?
Clear selection
Коментар:
4. Бихте ли участвали като консултант в създаването на електронни учебни ресурси и/или образователни видео игри?
Определено не
Определено да
Clear selection
Коментар:
5. Видеоигрите предлагат възможности за учене и са ефективно средство, подпомагащо:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
експериментиране с познания
контролиране/ управляване на учебния процес
преживяване на нещата, за които се учи
стимулиране на трансфера на знания между различни учебни предмети
взаимодействие с други ученици
критично мислене
мотивиране на учащите
Clear selection
6. Подходящи ли са следните типове игри за образователни цели за началния курс на обучение?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Симулаторни
Приключенски
Социални
Игри за физически упражнения
Игри със стрелба
Интерактивни среди, виртуални музеи и демонстратори
Пъзели (загадки), логически игри и игри върху дъска
Образователен лабиринт с вградени учебни задачи
Clear selection
7. Подходящи ли са следните типове игри за образователни цели за основния курс на обучение?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Симулаторни
Приключенски
Социални
Игри за физически упражнения
Игри със стрелба
Интерактивни среди, виртуални музеи и демонстратори
Пъзели (загадки), логически игри и игри върху дъска
Образователен лабиринт с вградени учебни задачи
Clear selection
8. Подходящи ли са образователните видео игри-лабиринти за следните възрастови групи?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Предучилищна - от 3 до 6 г.
Начално у-ще - от 7 до 10 г.
Основно у-ще - от 11 до 14 г.
Средно у-ще - от 15 до 18 г.
Висше у-ще - от 19 до 23 г.
Продължаващо обучение – над 23 г.
Clear selection
9. Подходящи ли са образователните видео игри-лабиринти за обучение по следните предмети?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Математика (аритметика, алгебра, геометрия)
Природни науки (физика, химия, биология)
Езиково обучение
Социални и хуманитарни науки (география, история, философски цикъл)
Приложни науки (информатика, ИТ, професионално обучение)
Clear selection
10. Образователните видео игри-лабиринти за определен учебен предмет:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
трябва да представят материал от учебната програма
трябва да представят материал, допълващ учебната програма
трябва да представят материал, непряко свързан с учебната програма
Clear selection
11. Образователните видео игри-лабиринти е най-добре да се играят:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
по време на обучение, в класната стая
след обучение, под ръководството на преподавателя (напр. при извънкласни занимания, кръжок)
извън училище, без ръководството на преподавател (за самоподготовка)
Clear selection
12. Как считате, че трябва да се използват образователни игри в класната стая?
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
като основна учебна дейност
като демонстрация на тема/урок
за оценяване
като награда
за ученици със специални образователни потребности
Clear selection
Коментар
13. Уместно ли е образователните видео игри-лабиринти да включват и следните видове мини-игри:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
Отговаряне на въпрос за отключване на врата
Отговаряне на няколко (избрани) въпроса за отключване на врата
Отключване на вратата чрез решаване на 2D пъзел (генериран автоматично от учебно изображение)
Обхождане на лабиринта с помощта на интерактивна карта,
Търкаляне на топки, означени с текст/картинка, до определени позиции или обекти на карта на пода
Откриване на видими полупрозрачни обекти с цел получаване на точки
Откриване на невидими обекти, скрити в по-големи видими обекти, чрез местене на големите обекти
Събиране и групиране на намерените обекти по даден признак
Получаване на помощ от виртуален играч-помощник, без да се пита
Отправяне на въпроси към умен виртуален играч, който ползва извлечени знания от Уеб в областта на играта
Clear selection
14. Какви други учебни мини-игри и/или задачи бихте предложили за включване в играта-лабиринт?
Б. Използваемост на платформата за генериране на образователни видео игри-лабиринти
15. Учителите не биха имали технически проблеми сами да описват образователни видео игри-лабиринти чрез ръчно създаване на текстов документ-шаблон, който се използва за автоматично генериране на играта.
Определено не
Определено да
Clear selection
16. Вместо ръчно създаване на текстов документ-шаблон, учителите по-лесно биха могли да опишат образователна видео игра-лабиринт в графичен онлайн редактор, след което играта да се генерира автоматично.
Определено не
Определено да
Clear selection
17. Считате ли, че генерираните образователни видео игри е удачно да включват виртуални играчи, които да помагат на учащия се и да отговарят на въпросите му в предметната област?
Определено не
Определено да
Clear selection
18. Считате ли, че генерираните образователни видео игри е удачно да бъдат динамично адаптивни по отношение на:
определено не
по-скоро не
не мога да преценя
по-скоро да
определено да
успеваемостта на играещия
психо-емоционалното състояние на играещия