แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยนครพนม และความต้องการในการศึกษาต่อ เพื่อที่จะนำไปใช้เพื่อสรุปผลงานวิจัยเป็นภาพรวม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบคำถามตามความคิดเห็นของท่านที่ตรงกับความเป็นจริงและสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน จำนวน 3 หน้า
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 41 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้
งานรับเข้านักศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
โทร 042 532 477-8 ต่อ 1032
1.เพศ *
2.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น *
3.เกรดเฉลี่ยสะสม *
4.รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว *
5.ท่านสนใจศึกษาในระดับการศึกษาใด *
6.ท่านสนใจศึกษาหน่วยงานใด *
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านอิทธิพลจากผู้ปกครอง *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
1.ผู้ปกครองของนักเรียนแนะนำให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
2.ผู้ปกครองสามารถส่งเสียให้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านอิทธิพลจากครูแนะแนว/รุ่นพี่ *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
3.ครูแนะแนวเป็นผู้แนะนำให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
4.รุ่นพี่เป็นผู้แนะนำให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
5.บุคคลที่นักเรียนประทับใจ เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
6.อยากเป็นเหมือนรุ่นพี่ ที่ได้เรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านอิทธิพลจากเพื่อน *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
7.เพื่อนเลือกเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่อนข้างมาก
8.เพื่อนสนิทเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
9.กลุ่มเพื่อนมีความนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
10.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาะสมไม่แพง
11.มีทุนสนับสนุนการศึกษา
12.ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านหลักสูตร *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
13.หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่รู้จัก
14.หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
15.หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจำนวนหน่วยกิตที่เหมาะสม
16.หลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ
17.มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักเรียน
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
18.มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
19.มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
20.มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา
21.มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการสอน
22.มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี
23.มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย
24.มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านกีฬา
25.มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน มาตรฐานสากล
26.คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความชำนาญ
27.เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
28.นักศึกษาแต่งกายดี มีระเบียบวินัย
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
29.มหาวิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ และอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย
30.มหาวิทยาลัยมีอุกปกรณ์การเรียน การสอนและปฎิบัติการอย่างเพียงพอ
31.มีห้องสมุดที่ทันสมัย ครบถ้วนด้วยหนังสือและการบริการ
32.มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wi-fi) อย่างทั่วถึงในมหาวิทยาลัย
33.มีการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านทำเลที่ตั้ง *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
34.มหาวิทยาลัยตั้งอยู่แหล่งชุมชน
35.มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้บ้าน
36.การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
37.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม (www.npu.ac.th)
38.Facebook มหาวิทยาลัยนครพนม (www.facebook.com/NPUThailand/)
39.สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ / โปสเตอร์ / แผ่นพับ / คู่มือ / วารสาร
40.สื่อโทรทัศน์ / วิทยุ
41.อินเตอร์เนตและสื่อสังคมออนไลน์ Website / Youtube / Line / Facebook / Twitter / นสพ.ออนไลน์ / กระทู้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยนครพนม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse