Qhia Txog iPad Rau Tsev Neeg (Hmoob)
Daim ntawv uas muaj nyob online no yog rau cov tsev neeg uas mus koom tsis tau lub rooj qhia txog iPad rau tsev neeg nyob rau hauv lawv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.

Daim ntawv nyob online no muaj kab txuas mus rau "Phau Ntawv Qhia rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv thiab Tsev Neeg Txog iPad," zaj duab mus kev qhia txog kev siv iPads, daim ntawv teev qhia txog tub ntxhais kawm ntawv, thiab chaw xee daim ntawv teev Cov Lus Yeem Qiv iPad rau Tub Ntxhais Kawm Ntawv.

Cov niam txiv thiab me nyuam yuav tsum ua qhov txheej txheem online nov UA KE. Thaum nej ua daim ntawv no tiav thiab yeem raws li cov lus uas teev tseg lawd, nej cov me nyuam yuav muaj peev xwm siv tau lawv lub iPad rau ntau yam.

YUAV UA LI CAS:

1. Nyeem Phau Ntawv Qhia rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv thiab Tsev Neeg Txog iPad

2. Saib ib zaj duab mus kev luv luv qhia txog kev ceev thiab siv lub iPad kom muaj kev ruaj ntseg.

3. Saib lub txim uas yuav nog rau tub ntxhais kawm ntawv yog ib sij ua iPad piam ib zaug, ua iPad pawv, los sis raug nyiag.

4. Nyeem thiab xee daim ntawv teev Cov Lus Yeem Qiv iPad rau Tub Ntxhais Kawm Ntawv nyob online.

Tas nrho daim ntawv no siv ntev li 15 mus rau 20 feeb xwb ua tiav lawm.

UA RAWS LI NRAM NO:

Nias lub pob "Continue" nyob hauv qab ntawm txhua txhia phab kom mus rau phab ntawv tom ntej. Nias "Submit" nyob rau qhov kawg ntawm daim ntawv. Yog hais tias nej twb muab nej qhov chaw nyob email rau peb lawm, peb yuav xa ib tsab email tuaj qhia rau nej paub hais tias peb txais tau nej daim ntawv lawm.

Muaj qhia ntxiv nyob rau hauv https://personalizedlearning.spps.org.

NCO NTSOOV: Cov tsev neeg yuav tsum ua ib daim ntawv rau txhua txhia tus me nyuam.

Nias lub pob “CONTINUE” hauv qab kom mus rau phab tom ntej.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of St. Paul Public Schools. Report Abuse