Formulár dobrovoľníka DOBROMA
Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní pomôcť s jednoduchými úkonmi v Malackách – distribúciou prípadnej materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre seniorov, osamelých rodičov alebo ľudí v karanténe, príp. distribúciou ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou. Neskôr môžu pribudnúť aj iné formy pomoci, väčšina z nich však bude mať sociálny charakter, t. j. zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa).

Vzhľadom na bezpečnosť tých, ktorým pomáhame, ako aj tú Vašu, sme stanovili vekové obmedzenie dobrovoľníkov na 18 až 50 rokov.

V prípade potreby – v závislosti od počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí, ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a pod.) - Vás následne bude kontaktovať koordinátor dobrovoľníkov z DOBROMA

Na základe ich kontaktovania, bude potrebné aby:
- ste podpísali zmluvu o dobrovoľníctve,
- ste osobne podpísali vyhlásenie dobrovoľníka,
- ste sa oboznámili so základnými princípmi práce dobrovoľníka.

Údaje poskytnuté v tomto formulári sú zhromažďované výlučne za účelom budovania dobrovoľníckej služby v Malackách a nebudú poskytnuté tretím stranám.
Email *
Aby sme Vás mohli zaregistrovať, je potrebné vyplniť všetky údaje a potvrdiť všetky časti vyhlásenia.
Meno a priezvisko *
Máte skúsenosť s dobrovoľníckou prácou? *
Vek *
Telefonický kontakt *
Vyhlásenie dobrovoľníka
Oceňujeme, že sa ako dobrovoľník chcete zapojiť do pomoci pri zvládaní situácie v súvislosti s epidémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19. Keďže ide o vysoko infekčné ochorenie, jednou z priorít je mimoriadne vysoká miera ochrany tých, ktorým ste sa rozhodli pomáhať (t. j. najmä seniorom a ďalším ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní). Ak sa chcete byť nápomocní prostredníctvom iniciatívy DOBROMA zoznámte sa, prosím, s obsahom vyhlásenia, ktoré musí svojim podpisom potvrdiť každý dobrovoľník pred začatím dobrovoľníckej činnosti.
Toto vyhlásenie nie je len formalitou, je nevyhnutnou podmienkou, aby ste sa mohli zapojiť a aby boli v maximálne možnej miere chránené rizikové skupiny, ktoré toto vírusové ochorenie najviac ohrozuje.
Potvrďte prosím: *
Required
Potvrďte prosím: *
Required
Potvrďte prosím: *
Required
Upozornenie
Pri Vašej práci bude dôležitá znalosť správneho umývania rúk, nasadzovania a snímania rukavíc a ochranného rúška. Pozrite si už teraz nasledujúce videá!
Správna hygiena rúk. Zdroj: Slovenský červený kríž
Ako správne manipulovať s ochranným rúškom. Zdroj: Slovenský červený kríž
Ako správne manipulovať s rukavicami. Zdroj: Slovenský červený kríž
Čo treba vedieť o koronavíruse COVID-19. Zdroj: Slovenský červený kríž
Potvrďte prosím: *
Required
Ochrana osobných údajov - informačná povinnosť Dobrovoľníci
Spracúvanie vašich osobných údajov organizáciou Malacké pohľady, OZ (ďalej len „Prevázkovateľ“), sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu (ďalej len „DPO“ (Data Protection Officer), ktorá je poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej organizácii. DPO môžete kontaktovať emailom na mpohlady@gmail.com alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných údajov:
- Výkon dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
- Meno, Priezvisko, Telefonický kontakt, E-mail, a iné nevyhnutné údaje potrebné na plnenie účelu

Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:
- Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:
- Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo:
- vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané Úradom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
- opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
- vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak:
o už ich Prevádzkovateľ nepotrebuje
o ich Prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
- obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl. 18 Nariadenia.
Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Potvrďte prosím: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.