แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ บช.ศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ บช.ศ. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ. 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.

  1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2 : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.

  1. มีหัวข้อ เมนู หมวดหมู่ ที่ชัดเจน
  2. การใช้งานเมนูต่อการสืบค้น
  3. หัวข้อ เมนู ครอบคลุมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
  4. ข้อมูลมีประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  5. ข้อมูลและเอกสาร สามารถนำไปศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ในงานตำรวจได้
  Please enter one response per row
  6. การจัดรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  7. หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ
  8. การจัดรูปแบบหน้าจอ สี รูปภาพ และตัวอักษรมีความเหมาะสม
  9. Link สำหรับการเชื่อมต่อ ดาวน์โหลดข้อมูล หรือเอกสาร มีความครบถ้วนสมบูร์
  10. การแสดงผลของเว็บไซต์กองบัญชาการศึกษา มีความถูกต้อง (เปิดโดยใช้ Browser Mozilla Firefox)
  Please enter one response per row
  This is a required question