แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ บช.ศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ บช.ศ. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.
1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.
1.1 กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ
Clear selection
1.2 เพศ
Clear selection
1.3 อายุ
Clear selection
1.4 ระดับการศึกษา
Clear selection
1.5 หน่วยงานในสังกัด
2 : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.
2.1 ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีหัวข้อ เมนู หมวดหมู่ ที่ชัดเจน
2. การใช้งานเมนูต่อการสืบค้น
3. หัวข้อ เมนู ครอบคลุมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
4. ข้อมูลมีประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
5. ข้อมูลและเอกสาร สามารถนำไปศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ในงานตำรวจได้
Clear selection
2.2 ระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6. การจัดรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
7. หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ
8. การจัดรูปแบบหน้าจอ สี รูปภาพ และตัวอักษรมีความเหมาะสม
9. Link สำหรับการเชื่อมต่อ ดาวน์โหลดข้อมูล หรือเอกสาร มีความครบถ้วนสมบูร์
10. การแสดงผลของเว็บไซต์กองบัญชาการศึกษา มีความถูกต้อง (เปิดโดยใช้ Browser Mozilla Firefox)
Clear selection
2.3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy