แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบงานทะเบียนออนไลน์(สำหรับนักศึกษา)

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบงานทะเบียนออนไลน์(สำหรับนักศึกษา)
  This is a required question
  This is a required question
  การเข้าสู่ระบบออนไลน์ของนักศึกษาไม่ซับซ้อน
  ความสะดวกในการลงทะเบียน/ประเมินแาจารย์/ดูผลการเรียน
  ระยะเวลาในการลงทะเบียน/ประเมินแาจารย์/ดูผลการเรียน มีความชัดเจน
  การดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษามีช่วงเวลาชัดเจน
  นักศึกษามีความสะดวกในการใช้ระบบออนไลน์
  Please enter one response per row
  นักศึกษาสามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลารวดเร็ว
  ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
  มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้อย่างชัดเจน
  Please enter one response per row