แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรสำนักงบประมาณ

คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อความหรือตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  This is a required question