แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2557
แบบสอบถามสำหรับสถานศึกษา
คำชี้แจง เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาและดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะครบรอบการเปิดสอนในปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอทราบความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้เกี่ยวข้องการทางศึกษาหรือสถานศึกษา ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา แบ่งเป็น
2.1 คุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา
2.2 คุณลักษณะเฉพาะด้านความรู้ ความสามารถทางการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าข้อความตามความเป็นจริง
1. เพศ *
2. อายุปัจจุบัน *
3. วุฒิการศึกษา *
4. สาขาการศึกษา *
5. ประเภทสถานศึกษา *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความต้องการ
คุณลักษณะทั่วไป *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.อัธยาศัยดี
2.อ่อนน้อมถ่อมตน
3.ตรงต่อเวลา
4.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
5.มีรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6.มีความอดทนในการทำงาน
7.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
8.มีความขยันหมั่นเพียร
9.มีความซื่อสัตย์สุจริต.
10.มีความเสียสละ
11. มีความมั่นคงในอารมณ์
12.คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
13.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
14.มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ
15.มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
16.รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
17.มีความสามารถในการตัดสินใจและแสดงออกอย่างมีเหตุผล
18.มีความไฝ่รู้เพิ่มเติมและรู้จักฝึกฝนตนเองให้ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ เสมอ
19.มีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร
20.มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
คุณลักษณะเฉพาะด้านความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
21.มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
22.มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
23.มีความสามารถในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
24.มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทั้งสองด้านเป็นอย่างดี
25.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนรู้
26.มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาอังกฤษได้
27.มีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน และการทำโครงงาน
28.มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำและใช้สื่อการเรียนรู้
29.มีความสามารถในการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ได้
30.มีความรู้ ในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse