Personal Health rajapintatarpeet
Tällä kyselyllä kartoitetaan Personal Health kontekstiin (sähköiset omahoitojärjestelmät ja sähköinen asiointi) liittyviä rajapintatarpeita Suomessa. Kysely on osa HL7 Finland-yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 2013 olevaa HL7 Finland Personal health -standarditarpeiden ja -määritysten kartoitusprojektia. Kysely tehdään Itä-Suomen yliopiston toimesta.

Kysymysten kohteena olevat rajapintatarpeet on nostettu esiin eri yhteyksissä ja projekteissa liittyen omahoito- ja asiointisovelluksiin liittyviä yhteentoimivuuden ja tiedonsiirron kehittämistarpeita. Tarpeet kohdistuvat eri seikkoihin kuten erilaiset tietosisällöt sekä erityyppisten palvelujen väliset rajapinnat.

Pyydämme vastauksia 15.9.2013 mennessä.

Kysely koostuu yhdestä web-kyselylomakkeesta. Muistakaa painaa "Lähetä vastaus"-painiketta täytettyänne tämän lomakkeen!
Kysely sisältää monivalintakysymyksiä ja avoimia tarkentavia kysymyksiä.

Tuloksia käytetään erityisesti HL7-yhdistyksen toiminnan suuntaamiseen. Yhteenvetoja ja poimintoja vastauksista voidaan toimittaa yhdistyksen jäsenille sekä julkaista. Vastaajien tunnistetietoja ei julkaista tai toimiteta muille kuin kyselyn toteuttajille ja julkaistavista yhteenvedoista ja poiminnoista ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Kyselyn pääkohteena eivät ole ammattilaisten käyttämien järjestelmien väliset rajapinta- tai integraatiotarpeet, vaan sellaiset tiedonsiirto- ja rajapintatarpeet, jotka liittyvät asiakkaiden itse käyttämiin hyvinvointi- tai omahoitosovelluksiin tai sähköiseen asiointiin palvelujen tarjoajien kanssa.


Kiitokset vastauksistanne!

Kyselystä lisätietoja saa osoitteesta: hl7-tiedotus(at)lists .uef .fi

Vastaajan taustatiedot
Sähköpostiosoitteenne
Your answer
Arvioikaa alla olevien kysymysten avulla, kuinka tarpeellisena näette kysymysten kohteena olevat standardointitarpeet / yhteentoimivuustarpeet / rajapintatarpeet.

Avoimella rajapintamäärittelyllä tarkoitetaan tässä kyselyssä joko olemassaolevan määrittelyn tai standardin valintaa ja tarvittaessa tarkentamista ja julkaisua tai uuden rajapintamäärittelyn (etenkin valmiiden mallien puuttuessa) tuottamista ja julkaisua.

Terveyskansio- tai taltiotietojen käyttöön (PHR) liittyvät rajapinnat
1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa
1. Tietojen siirto sähköisestä potilaskertomusjärjestelmästä PHR:ään
1
2
3
4
5
2. Tietojen siirto PHR:stä sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään
1
2
3
4
5
3. BlueButton tyyppinen rajapinta järjestelmistä kansalaiselle/asiakkaalle
BlueButton rajapinnan kautta käyttäjä saa ladattua keskeiset omat tietonsa itselleen eri PHR-järjestelmistä.
1
2
3
4
5
4. Rakenteinen asiakirja, jolla EHR-järjestelmän ja PHR-järjestelmän välillä voidaan välittää potilastietoja
Esimerkiksi IHE XPHR-profiili määrittelee rakenteisen asiakirjan, jonka kautta voidaan välittää yhteenvetotietoja EHR-järjestelmän ja PHR-järjestelmän välillä (molempiin suuntiin). Käyttönä voi olla esimerkiksi PHR-järjestelmän käytön aloittamiseen liittyvä alkulataus potilastietojärjestelmistä, tai myöhemmässä vaiheessa tapahtuva valitun tietojoukon päivittäminen.
1
2
3
4
5
5. Tulisiko PHR-toiminnallisuuteen liittyvän tiedonsaannin (ks. kysymykset > 1,2 ja 4) olla pull- vai push-tyyppinen vai tukea molempia
Pull-tyyppisessä tiedonsaannissa PHR-järjestelmä tekee tiedonhakupyynnön, johon toinen järjestelmä vastaa. Push-tyyppisessä tiedonsaantimallissa järjestelmät lähettävät PHR-järjestelmälle uudet tietonsa.
Your answer
6. Web service- / API-rajapinta, jolla PHR-alustaa käyttävä palvelu voi selvittää PHR-alustan (tietovarasto) tukemat tiedot
1
2
3
4
5
7. Web service- / API-rajapinta, jolla PHR-alustaa käyttävä palvelu hakee PHR-alustan (tietovarasto) tietoja
1
2
3
4
5
8. Web service- / API-rajapinta, jolla PHR-alustaa käyttävä palvelu päivittää (myös luo, poistaa) PHR-alustan (tietovarasto) tietoja
1
2
3
4
5
9. Rajapinta, jolla PHR-alustaa käyttävä palvelu autentikoituu palveluun (sovelluksen oikeuden todentaminen käyttää alustaa)
1
2
3
4
5
10. Rajapinta, jolla PHR-alustaa käyttävän palvelun käyttäjä kirjautuu sisään (kertakirjautuminen alustan palvelujen välillä)
1
2
3
4
5
11. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (1.-10.)
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
Kotimittauksen rajapinnat
1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa
12. Henkilön kotimittausten (henkilön itse käsin syöttämät) saanti omahoitojärjestelmään
1
2
3
4
5
13. Kotimittauksessa käytettävän laitteen mittaustulosten saaminen omahoitojärjestelmään
1
2
3
4
5
14. Henkilön kotimittausten (henkilön itse käsin syöttämät) saanti sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään
1
2
3
4
5
15. Kotimittauksessa käytettävän laitteen mittaustulosten saaminen sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään
1
2
3
4
5
16. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (12.-15.), esimerkiksi mitä mittaustietoja rajapinnoissa tulisi erityisesti välittää:
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
Sähköisen asioinnin tukirajapinnat
1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa
17. Asiakkaan tunnistamisen federointi sähköisten palvelujen välillä
Federointi = kirjautuminen samoilla tunnuksilla kansalaisen käyttämiin eri palveluihin, mahdollistaa kertakirjautumisen eri alustoilla tai ympäristöissä toteutettujen palvelujen välillä
1
2
3
4
5
18. Asiakkaan tavoitettavuustietojen (mm. yhteystiedot) saannin rajapinta
1
2
3
4
5
19. Asiakkaan valtuutustietojen ja puolesta asiointi -tietojen saannin rajapinta
1
2
3
4
5
20. Asiakkaan antamien suostumustietojen välittämisen rajapinta
1
2
3
4
5
21. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (17.-20.):
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
Palveluihin hakeutumiseen ja ohjaukseen liittyvät integraatiotarpeet
Vuorovaikutus palveluntuottajien ja asiakkaan välillä, sähköinen asiointi ja palvelujen välinen yhteentoimivuus sekä esitietojen käsittelyyn liittyvät standardointitarpeet.

1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa

22. Kontekstin / session siirto palveluhakemistosta ajanvaraukseen
Esim. Kansalainen voi etsiä haluamaansa/tarvitsemaansa palvelua palveluhakemistosta ja siirtyä suoraan hakemistosta valitsemaansa (toisen palveluntuottajan) palveluun, jolloin siirtymisen yhteydessä välittyy tieto esim. valitusta palveluluokasta, esimerkiksi siirryttäessä valtakunnallisesta palveluhakemistosta alueelliseen ajanvarauspalveluun
1
2
3
4
5
23. Palveluhakemiston palveluiden ja palvelujen tietojen etsimiseen tarkoitettu kyselyrajapinta
Omahoitojärjestelmä voi hyödyntää rajapintaa palveluhakemiston käyttämiseen.
1
2
3
4
5
24. Henkilön esitietojen saanti palvelutapahtumaa varten
Henkilön esitietojen saanti esimerkiksi palveluun hakeutumista varten PHR-järjestelmän tiedoista.
1
2
3
4
5
25. Kansalaisen sähköisen terveystarkastuksen rajapinta palveluun ohjautumisessa ja hakeutumisessa
Terveystarkastuksen vastausten tietosisällön hyödyntäminen tarvittavan palvelun hakemisessa.
1
2
3
4
5
26. Mitkä ovat keskeisiä hyvinvointipalveluihin hakeutumiseen tai niiden hakemiseen liittyviä rajapinta- tai tietotarpeita?
(hakemuksien välittäminen esimerkiksi päivähoitohakemus, toimeentulotukihakemus..)
Your answer
27. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (22.-25.):
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
Ajanvaraus
Ajanvaraamisen yhteydessä suunniteltujen (ehdotettujen) ja tehtyjen (sovittujen) ajanvarausten tietojen välittäminen eri toimijoille voi olla tarpeellinen. Kuinka ajankohtaisena näette seuraavien rajapintojen määrittelemisen?

1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa

28. Ajanvaraustietojen siirtämisen rajapinta: ajanvaraustietojen toimittamiseen asiakkaalle
1
2
3
4
5
29. Ajanvaraustietojen siirtämisen rajapinta: ajanvaraustietojen toimittamiseen arkistoon
1
2
3
4
5
30. Ajanvaraustietojen siirtämisen rajapinta: ajanvaraustietojen välittämiseen palveluntuottajien välillä
1
2
3
4
5
31. Ajanvarausasiakirjan määrittäminen (esim. CDA R2 asiakirja) ajanvaraustietojen yhdenmukaiseen välittämiseen (esimerkiksi kohdat 28, 29, 30)
1
2
3
4
5
32. Tehdyn ajanvarauksen siirto kansalaisen henkilökohtaiseen sähköiseen kalenteriin (iCal tms. rajapinta)
1
2
3
4
5
33. Suomeen lokalisoidun HL7 versio 3 ajanvarausrajapintamääritysten päivitys
1
2
3
4
5
34. Voitte myös ehdottaa, kuinka ajanvaraustietojen tulisi välittyä näiden toimijoiden/järjestelmien välillä
Your answer
35. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (28.-33.):
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
Palveluprosessi
1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa
36. Asiakkaan jonotustilanteen kyselyrajapinta: Rajapinnan kautta asiakas voisi tarkistaa palvelun jonot sekä oman jonotustilanteensa asiointipalvelusta
1
2
3
4
5
37. Asiakkaan asiankäsittelyprosessin tilan kyselyrajapinta: Rajapinnan kautta voidaan selvittää asiakkaan asiankäsittelyprosessin tila.
1
2
3
4
5
38. Asiakkaan muistutus- ja kehoitusrajapinta, joka muistuttaa esimerkiksi varatusta ajasta tai rajapinnan kautta voidaan välittää esimerkiksi kehoitus varata aika
1
2
3
4
5
39. Laboratoriotutkimusten tulosten välittämisen rajapinta PHR:ään
1
2
3
4
5
40. Rakenteisen asiakaspalautteen rakennemäärittelyt rajapinnoissa hyödynnettäväksi
1
2
3
4
5
41. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (36.-40.):
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
Tietämyspalvelut
1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa
42. Kansalaisen päätöksenteon tukirajapinta
Rajapinta tietämyspalveluun, jonka kautta otetaan vastaan terveystietoja ja palautetaan esimerkiksi huomautuksia, varoituksia tai ehdotuksia kansalaisen ymmärtämässä muodossa
1
2
3
4
5
43. Riskitestien tulosten liittäminen hoitosuosituksiin: kansalaisen täyttämän riskitestin ja sen tulosten linkittäminen hoitosuosituksiin
1
2
3
4
5
44. Riskitestien tulosten liittäminen palveluihin hakeutumiseen: kansalaisen täyttämän riskitestin ja sen tulosten käyttäminen palveluunhakeutumiseen (palveluun ohjaamiseen/opastamiseen sekä palveluun hakemisen esitietoina)
1
2
3
4
5
45. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (42.-44.):
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
PHR toiminnallisten ominaisuuksien standardointi
1 = ei tarvetta avoimeen rajapintamäärittelyyn
2 = mahdollisesti tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
3 = suuri tarve avoimeen rajapintamäärittelyyn
4 = rajapintatarpeet jo ratkaistu
5 = en osaa sanoa
46. Terveystaltio- tai terveyskansiojärjestelmien toiminnallisten vaatimusten yhdenmukaisen määrittelyn (esim. HL7 PHR-S FM) suomenkielinen versio
1
2
3
4
5
47. Terveystaltio- tai terveyskansiojärjestelmien toiminnallisuuksien yhdenmukaisen määrittelyn (esim. HL7 PHR-S FM) profilointi tietyntyyppisiin käyttötarkoituksiin (esim. työterveyshuolto, PHR-alustojen ja omahoitosovellusten työnjako)
1
2
3
4
5
48. Tähän kenttään voitte kommentoida, täydentää tai tarkentaa edeltäviä vastauksianne (46.-47.):
Muistakaan laittaa kommentoimanne kysymyksen numero mukaan!
Your answer
Personal Health-aiheepiiriin liittyvä kansallinen/kansainvälinen toiminta, seuranta ja osallistuminen
49. Oletteko kiinnostuneet osallistumaan personal health-aiheepiiriin liittyvään HL7-yhdistyksen SIG-toimintaan (kyllä/ei ; jos kyllä, minkä asioiden / sisältöjen suhteen)?
Your answer
50. Oletteko kiinnostuneet aihepiirin kansainvälisestä seurannasta (kyllä/ei; jos kyllä, minkä asioiden / sisältöjen suhteen)?
Your answer
51. Oletteko kiinnostuneet aihepiirin kansainvälisestä osallistumisesta (kyllä/ei; jos kyllä, minkä asioiden / sisältöjen suhteen)?
Your answer
52. Oletteko jo mukana aihepiirin kansainvälisessä toiminnassa?
Your answer
53. Yleisiä kommentteja aiheeseen liittyen / muita kehitettäviä tarpeita, jotka kiinnostavat teitä?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service