แบบประวัติข้าราชการ/ลูกจ้าง เกษียณอายุราชการ ปี 2560

โปรดอ่าน

เพื่อประโยชน์ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปพิมพ์หนังสือที่ระสึก เพื่อมอบให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 จึงขอความร่วมมือจากท่าน กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบ เพื่อข้อมูลของท่านจะได้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หากท่านมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-141-6413 , 02-141-6191 และ 02-141-6190

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. ประวัติการศึกษาสูงสุด

  โปรดระบุประวัติการศึกษาสูงสุด 1 วุฒิการศึกษา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ

  โปรดกรอกข้อมูลที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ ให้ครบถ้วน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question