Φόρμα Συμμετοχής - Εθελοντών
-Κάθε εθελοντής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.

-Εθελοντές της διοργάνωσης θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν λάβει απαντητικό μήνυμα τοποθέτησης.

-Με την υποβολή της αίτησης οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους.

-Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον εθελοντή κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή.

-Στο πρόγραμμα εθελοντισμού δύναται να γίνουν δεκτοί όλοι οι ενήλικοι και οι ανήλικοι από την ηλικία των 13 ετών και άνω, εφ’ όσον συμμετέχουν μέσω σχολείου ή εθελοντικής ομάδας ή εφ’ όσον συνοδεύονται από ενήλικα εθελοντή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας ή το γονέα/κηδεμόνα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους όρους αυτούς.

-Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς την ΚΟΕ και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.

-Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εθελοντή, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.

-Όλοι οι εθελοντές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά

-H γενική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν για πρώτη φορά.

-Οι εθελοντές της διοργάνωσης συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά το εθελοντικό τους έργο από φωτογράφους της διοργάνωσης και το Επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος.

-Οι εθελοντές στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά  στην διοργάνωση  και οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

-Οι εθελοντές στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

-Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα και η διοργάνωση δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο εθελοντής ή συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.

-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φορούν την μπλούζα του εθελοντή και το αντιανεμικό - εφόσον καταστεί αναγκαίο- πάνω από άλλο προσωπικό ένδυμα ώστε να φαίνεται η λέξη εθελοντής για να είναι διακριτοί και αναγνωρίσιμοι από τους δρομείς και τους θεατές.

-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φέρουν εμφανώς (επάνω από τον ιματισμό) τη διαπίστευση που ορίζει το χώρο και το σημείο εθελοντικής απασχόλησης.

-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ώρα των αγώνων. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο σε συνεννόηση με το Γραφείο Προγράμματος Εθελοντισμού.

-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ομαδάρχη-υπεύθυνου του σταθμού εθελοντικής απασχόλησης.

-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης υπογράφουν με την άφιξη και την αναχώρηση στο παρουσιολόγιο και ενημερώνουν άμεσα για απουσία ή καθυστέρηση άφιξης - χωρίς υπογραφή ο εθελοντής θεωρείται απών/απούσα.

-Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης ενημερώνουν άμεσα τον ομαδάρχη για απουσία.

-Η παραλαβή του ιματισμού και διαπίστευσης γίνεται με επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης. Άλλο άτομο μπορεί να τα παραλάβει για λογαριασμό του εθελοντή, μόνο εάν έχει ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα το γραφείο εθελοντισμού από τη δηλωθείσα, κατά την αίτηση του εθελοντή, ηλεκτρονική διεύθυνση ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

-Η διαπίστευση είναι προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και αφορά στην παρουσία του εθελοντή στη συγκεκριμένη τοποθέτηση εθελοντικής απασχόλησης.

-Σε περίπτωση κωλύματος η διαπίστευση παραδίδεται υποχρεωτικά στο γραφείο του Προγράμματος Εθελοντισμού. Στον αντικαταστάτη εθελοντή εκδίδεται νέα διαπίστευση.

-Σε περίπτωση χρήσης διαπίστευσης άλλου εθελοντή, θα αποκλείονται και οι δύο δια παντός από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού.

-Σε περίπτωση απουσίας την ημέρα του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ο εθελοντής θα αποκλείεται από την επόμενη διοργάνωση.

-Σε περίπτωση που δεν επιστρέψει τον ιματισμό και τη διαπίστευση, ο εθελοντής θα αποκλείεται δια παντός από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού.
 
-Το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης ανήκει στην διοργάνωση και διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου.
-Δεν επιτρέπεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού σε οποιονδήποτε.

-Η χρήση των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η Οργανωτική Επιτροπή και μόνο για τους σκοπούς της διοργάνωσης.

-Όλοι οι εθελοντές πρέπει να φοράνε αποκλειστικά τον ιματισμό που τους έχει δοθεί.

- Οι εθελοντές δεν θα πρέπει να κάνουν τι ημέρες τις διοργάνωσης χρήση στα social media προϊόντων ανταγωνιστικών στους χορηγούς της διοργάνωσης.
 
-Όλοι οι εθελοντές αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η διοργάνωση στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα με σκοπό την ασφάλισή τους σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα.

-Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απασχόληση και έχουν υπογράψει κατά την αποχώρηση στο παρουσιολόγιο της ομάδας.

-Σε περίπτωση διπλής τοποθέτησης θα πρέπει να υπογράψουν και στα δύο παρουσιολόγια.

-Η βεβαίωση συμμετοχής δίνεται  δέκα εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη του εθελοντισμού.

-Ταυτόχρονη αίτηση εθελοντή και δρομέα θα ακυρώνεται αυτόματα χωρίς άλλη ενημέρωση.

-Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να ορίσει πρωινή και απογευματινή βάρδια εθελοντικής απασχόλησης όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

-Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη τοποθετήσει τον εθελοντή- ομάδα σε θέση που έχει σημειώσει στην αίτηση, δεδομένου ότι πρωτεύει η κάλυψη των αναγκών του Αγώνα με ορθολογικά κριτήρια και δευτερευόντως σύμφωνα με την επιθυμία που έχει σημειωθεί στην αίτηση ή να του ζητήσει να αποχωρήσει από τη διοργάνωση χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση.

-Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy