แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบสอบถามการควบคุมภายในประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 164 ข้อ โดยเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานท่าน
5 ด้าน ดังนี้

1. การเงิน จำนวน 64 ข้อ
2. การผลิตบัณฑิต จำนวน 23 ข้อ
3. การบริหารบุคคล จำนวน 19 ข้อ
4. ระบบสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ
5. การบริหารพัสดุ จำนวน 47 ข้อ

หน่วยงาน *
Next
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service