แบบสำรวจความพึงพอใจการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
  ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
  ครูครบตามเกณฑ์ ประจำชั้นครบทุกห้อง ครูตรงสาขา
  เด็กเรียนท่องจำ ในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกคิด
  STEM ศึกษา
  ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
  ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
  ผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
  ผลิตคนดีออกสู่สังคม
  ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
  การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
  Please enter one response per row