การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑) สำรวจจำนวนประชากรในเขตพื้นที่บริการที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
(สามารถระบุชื่อ-นามสกุลได้)
๒) กรอกข้อมูลขนาดพื้นที่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง
๓) ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้ถูกต้อง โรงเรียนใดไม่ได้รายงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กรอกข้อมูลหมู่บ้านให้ครบถ้วน
๔) ใช้เกณฑ์การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๔.๑) ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน
๔.๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน
๔.๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน
๕) กรอกข้อมูลแผนชั้นเรียน ชั้นอนุบาล ๑, ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดูจากจำนวนประชากร / ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ )

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ /ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกเเล้วที่ http://plannb1.blogspot.com/ หรือ จีรนันท์ 081-3691918

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question