แบบสำรวจความต้องการการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คำชี้แจง: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลความต้องการการเข้าศึกษาและความต้องการบัณฑิตในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปใช้สำหรับการวางแผนดำเนินงานจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตต่อไป โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
1.เพศ *
2.อายุ *
ท่านกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี *
มหาวิทยาลัย *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1. เหตุผลที่ท่านเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โปรดจัดอันดับความสนใจ 3 ลำดับ
2.หากท่านกำลังศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ท่านจ่ายเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนเงิน............................................บาท ต่อภาคการศึกษา *
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่เหมาะสมที่ท่านสามารถจ่ายได้ควรจะเป็นเท่าไร *
4. ท่านทราบ/รู้จัก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท่านกำลังศึกษาอยู่จากช่องทางใด *
5. ท่านคิด/รู้สึกอย่างไรต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
6. ท่านคิดว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีอยู่/เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
7. ท่านคิดว่าผู้เรียนที่เหมาะสมที่จะเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
8. เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของสถาบันที่ท่านเรียนอยู่ในขณะนี้
9. หากสมาชิกในครอบครัวของท่านสนใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ท่านจะแนะนำให้เรียนในสถาบันใด เพราะเหตุใด
10. ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน / หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science. Report Abuse