កម្រងសំណួរ ចម្លើយទាក់ទងបញ្ហាបច្ចេកទេសឌីធីវី (Question & Answer DTV Technical)
Tel: 099910002  , 069910002
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Content ~ មាតិការ
សូមបំពេញឈ្មោះ (Please write down your name)
Ex: Sokha
សូមបំពេញលេខទូរសព្ទ​ (Please write your phone number below)
Ex:  086xxxxxx
តើអ្នកមកពីខេត្តណា?
ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនមិនលក់គ្រឿងបន្លាស់ជួសជុល?
Captionless Image
Clear selection
១. ម៉ាស៊ីនសេរី 3902S2/T2 និង 3902E S2 អាប់ដេតហើយ ចេញអក្សរ គ្មានការអនុញ្ញាត គ្រប់ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ អត់តែD-info និង TVK
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
Clear selection
២.​​​ ឌីធីវី ចេញភ្លើងក្រហមតូចមួយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន?
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
Clear selection
៣. ឌីធីវី សេរី1400C​ម៉ាស៊ីនខ្លះដាក់ថាស្មាតកាតខុស (Wrong Smart Card )?
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ ~ Answer 3
Captionless Image
៤. ​ឌីធីវី សេរី1400​C ម៉ាស៊ីនខ្លះចេញអក្សរពុំមានសិទ្ធមើល?
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ ~ Answer 3
Captionless Image
Clear selection
៥. ពេលផុតសុពលភាពការធានាហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនមិនជួសជុលគិតលុយ?
Captionless Image
Clear selection
៦. ឌីធីវី ពេលដែលប្តូរទិសចានពីថៃឃុម​4 ទៅថៃឃុម 8 សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន សេរី 3902S2/T2​និង​សេរី 3902E S2 អាប់ដេតមិនបានតើធ្វើដូចម្តេច?
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ ~ Answer 3
Captionless Image
ចម្លើយទី៤ ~ Answer 4
Captionless Image
ចម្លើយទី៥ ~ Answer 5
Captionless Image
Clear selection
៧. ហេតុអ្វី ឌីធីវី តម្លើងនៅថៃឃុម 4 មានសញ្ញាណពេលតម្លើងថៃឃុម 8 ទទួលសញ្ញាណមិនបាន?
Captionless Image
Clear selection
៨. ហេតុអ្វី ឌីធីវី ទទួលបុស្តិ៍មិនគ្រប់ចាប់ពីលេខ 34 មិនមានសញ្ញាណ?
Captionless Image
Clear selection
៩. ឌីធីវី ចេញភ្លើង អន (ON)​ ខ្លះអាប់ក្រេតតាម យូអេស ប៊ី មិនបាន តើធ្វើដូចម្តេច?
Captionless Image
Clear selection
១០. ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរជាប់លេខកូដ តើធ្វើដូចម្តេច?
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
Clear selection
១១. តើថៃឃុម 8 បែរទៅទិសខាងណា មុំឆ្វេងស្តាំ និងមុំអោនងើយប៉ុន្មានអង្សា? ហើយហ្រ្វេកង់ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរមួយណា?
Captionless Image
១២. តើរបៀបអាប់ដេតអូ ធី​ អេ ម៉ាស៊ីនសេរី 3902S2/T2 (ពណ៌ខ្មៅ ) ធ្វើដូចម្តេច?
ចម្លើយទី១ ~ Answer1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ ~ Answer3
Captionless Image
Clear selection
១៣. តើរបៀបអាប់ដេត អូ ធី​ អេ ថៃឃុម 8 ម៉ាស៊ីនសេរី 3902 E S2 (ពណ៌ស ) ធ្វើដូចម្តេច?
ចម្លើយទី១ ~ Answer1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ ~ Answer3
Captionless Image
Clear selection
១៤. តើម៉ាស៊ីនសេរី 3902E S2 និង 3902 S2/T2(ពណ៌សនិងខ្មៅប៊ូតុងចុចពីលើ )ចេញ អន (ON) ធ្វើដូចម្តេច ?
ចម្លើយទី១ ~ Answer1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ ~ Answer 3
Captionless Image
ចម្លើយទី៤ ~ Answer 4
Captionless Image
Clear selection
១៥. តើរបៀបអាប់ដេត អូ ធី​ អេថៃឃុម​ 8 ម៉ាស៊ីនសេរី 1400   (ឌុយពីរជួរ) ធ្វើដូចម្តេច?
ចម្លើយទី១ ~ Answer​​ 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ ~ Answer 3
Captionless Image
ចម្លើយទី៤ ~ Answer 4
Captionless Image
ចម្លើយទី៥ ~ Answer 5
Captionless Image
Clear selection
១៦. តើរបៀបអាប់ដេត អូ ធី​ អេថៃឃុម​ 8 ម៉ាស៊ីនសេរី 1400C (ឌុយមួយជួរ)ត្រូវធ្វើដូចម្តេច?
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
Clear selection
ចម្លើយទី៣ ~ Answer 3
Captionless Image
ចម្លើយទី៤ ~ Answer 4
Captionless Image
ចម្លើយទី៥ ~ Answer 5
Captionless Image
ចម្លើយទី៦ ~ Answer 6
Captionless Image
Clear selection
១៧. ហេតុអ្វី ឌីធីវី ប៉ុស្តិ៍ ស៊ីធីអ៊ីន និង ប៉ុស្តិ៍ម៉ាយធីវី ពេលដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាល់ទាត់មើលមិនឃើញរូប លឺតែសម្លេង?
Captionless Image
Clear selection
១៨. សារេចានបានតែសញ្ញាណប៉ុស្តិ៍ខ្មែរតិច ហើយអត់ចេញប៉ុស្តិ៍ អាប់ដេតអត់បាន រាវរកប៉ុស្តិ៍ក៏អត់មាន​ តើមូលហេតុអ្វី?
Captionless Image
Clear selection
១៩. ម៉ាស៊ីនមើលប៉ុស្តិ៍បានតែហ្វេ្រកង់ផ្សាយប្រភេទ រយះទទឹង (V) ឬ បណ្តោយ​​ (H)
Captionless Image
Clear selection
២០. ម៉ាស៊ីនសេរី  3902E​ S2 (ពណ៌សប៊ូតុងចុចពីលើ) អាប់ដេត​ហើយ បាញ់លេខកូដហើយ នៅតែចេញអក្សរ  170 ​ប្តូរឈិបស្លាយ (170: change chip slide&)
ចម្លើយទី១ ~ Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ ~ Answer 2
Captionless Image
Clear selection
២១. ម៉ាស៊ីនសេរី 3902S2/T2 និង 3902E S2 បាត់ផ្កាយរណបអស់ ចេញផ្ទាំងមឹនុយជ្រើសរើសប្រទេស
Captionless Image
ចម្លើយទី១ & Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ & Answer 2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ & Answer 3
Captionless Image
ចម្លើយទី៤ & Answer 4
Captionless Image
ចម្លើយទី៥ & Answer 5
Captionless Image
ចម្លើយទី៦ & Answer 6
Captionless Image
ចម្លើយទី៧ & Answer 7
Captionless Image
ចម្លើយទី៨ & Answer 8
Captionless Image
ចម្លើយទី៩ & Answer 9
Captionless Image
ចម្លើយទី១០ & Answer 10
Captionless Image
ចម្លើយទី១១ & Answer 11
Captionless Image
ចម្លើយទី១២ & Answer 12
Captionless Image
Clear selection
២២. ម៉ាស៊ីនសេរី 1400 (ឌុយពីរជួរ) អ៊ែរឺរចេញផ្ទាំង អាប់ដេត អូធីអេ(OTA) តើធ្វើដូចម្តេច?
ចម្លើយទី១ & Answer 1
Captionless Image
Clear selection
ចម្លើយទី២ & Answer 2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ & Answer 3
Captionless Image
២៣. ម៉ាស៊ីនសេរី 1400 (ឌុយពីរជួរ) អាប់ដេតហើយ នៅតែចេញអក្សរ  យ៉ស្មាតកាតអៅអោហ្វដេត(Your smart card out of date)?
ចម្លើយទី១ & Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ & Answer 2
Captionless Image
Clear selection
២៤. ម៉ាស៊ីនអត់មានទាំងសញ្ញាណនិងគុណភាព គឺសូន្យទាំងអស់ (សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសេរី 3902S2/T2 និង 3902E S2 )
Captionless Image
Clear selection
២៥. ម៉ាស៊ីនជាប់លេខសំងាត់ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសេរី 3902S2/T2
ចម្លើយទី១ & Answer 1
Captionless Image
ចម្លើយទី២ & Answer 2
Captionless Image
ចម្លើយទី៣ & Answer 3
Captionless Image
Clear selection
បើសិនមានសំណូមពរ អាចសរសេរមកក្រុមហ៊ុនតាមប្រអប់អក្សរខាងក្រោមបាន។  Any suggestion please write down below. Thank You.  
Captionless Image
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy