Въпросник "DICSE" (Digital City for a Smart Europe)

Проектът „Цифрови” градове за интелигентна Европа” се осъществява с финансовата подкрепа на програма Европа за гражданите 2014 - 2020, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: Мярка 2.2 "Мрежи от градове". Проект „DICSE“включва пет общини и пет неправителствени организации от пет европейски държави. DICSE има за цел да създаде модел на " Цифрови Градове ", в който електронните услуги са насочени към потребителите. Сътрудничеството между градовете от мрежата и обменът на добри практики между различните държави и култури са в основата на успешната реализация на модел на " Интелигентен Град" и разработването на елетронни услуги, съответстващи на нуждите на гражданите.

  Captionless Image

  Bulgaria

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image