Phiếu đăng ký gửi bài tham dự / Registration form
Hội thảo quốc tế nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 4
Thời gian: 25-26 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế
-----
International Conference on interdisciplinary research on linguistics and language education
Time: 25-26 October, 2018
Venue: University of Foreign Languages, Hue University. 57 Nguyen Khoa Chiem street, Hue city, Vietnam
Họ và tên/ Full name *
Chức vụ / Position
Học hàm, học vị / Title *
Đơn vị công tác/ Affiliation *
Điện thoại cá nhân/ Tel: *
Email *
Đồng báo cáo viên (Nếu có) / Co-presenter (If any) *
Tên báo cáo / Title of the paper *
Nghiên cứu tổng quan lý thuyết hay nghiên cứu thực nghiệm, khảo sát điều tra? / Is it a Review paper or a Research paper? *
Chủ đề (Chọn một trong các chủ đề trong thông báo hội thảo)/ Topic (Choose one among the topics in the Call for Papers) *
Tóm tắt bài báo (Vui lòng đặt tên file theo thứ tự "Họ và tên_Tóm tắt) /// Abstract (Please name the file "Full name_Abstract) *
Required
Phương tiện trình bày / Facilities required *
Ghi chú khác / Other information
Xin cám ơn/ Thank you!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service