แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ korat.nfe.go.th
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนที่1 ข้อมูลเบื้องต้น
สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
เพศ *
อายุ *
ท่านเข้าเว็บไซต์ korat.nfe.go.th บ่อยมากเพียงใด *
ท่านรู้จักเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ korat.nfe.go.th
ด้านข้อมูลข่าวสาร *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ความเหมาะสมของสีที่ใช้
ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
รูปแบบการแสดงผลผ่านมือถือ
ความพึงพอใจโดยภาพรวม *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์
ส่วนที่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา นำไปพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ korat.nfe.go.th เพื่อสนองตอบตรงความต้องการของท่านมากที่สุด (โปรดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ไม่มีถูกหรือผิด)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy