Ankieta dotycząca zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dzień dobry,

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski.

Niniejsza ankieta jest uzupełnieniem procesu zbierania wniosków do planu. Jej celem jest poznanie szerszej opinii mieszkańców Gryfowa Śląskiego (nie tylko mieszkających w obszarach objętych planem, ale także poza nim) na temat rozwoju poszczególnych obszarów miasta i gminy Gryfów Śląski.

Zmiany planu miejscowego dotyczą 7 obszarów położonych w granicach miasta oraz 2 położonych w Uboczu. Do niniejszego badania wybraliśmy 6 obszarów szczególnie ważnych dla rozwoju miasta i gminy Gryfów Śląski.

Każdy konsultowany obszar ma odmienną specyfikę, stąd też poniższe pytania zostały dostosowane do charakteru i kluczowych kwestii, jakie należy podjąć w ramach działań planistycznych na analizowanym terenie.

Email address
Obszar 1. Okolice Osiedla Horyzont.
Kwestia kluczowa do dyskusji: lokalizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym.
Pytanie 1: W jaki sposób powinien zostać zagospodarowany ten teren?
Captionless Image
Obszar 2. Teren zielony w sąsiedztwie przyszłego przedszkola i żłobka (teren po byłej cegielni).
Kwestia kluczowa do dyskusji: teren zielony i jego przeznaczenie oraz przyszłe zagospodarowanie.
Pytanie 2. W jaki sposób powinna zostać zagospodarowana zieleń na tym terenie:
Captionless Image
Pytanie 3. Zieleń na tym terenie powinna mieć charakter:
Pytanie 4. Jakie funkcje Pana/Pani zdaniem powinien pełnić ten obszar? Prosimy przeanalizować poniższy katalog propozycji i wybrać te, które powinny dominować w tej przestrzeni. Proszę wskazać max. 7 funkcji:
Required
Pytanie 5. Czy na tym terenie powinna znajdować się toaleta publiczna?
Pytanie 6. Czy miejsce to powinno mieć możliwość tymczasowego zagospodarowania?
Pytanie 7. Czy na tym terenie powinny się znajdować tablice edukacyjne?
Pytanie 8. Jak powinien zostać zagospodarowany ten teren jeśli chodzi o wyprowadzanie psów?
Pytanie 9. Czy teren ten powinien być ogrodzony?
Obszar 3. Bloki mieszkalne pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Jeleniogórską.
Kwestia kluczowa do dyskusji: wprowadzenie w przestrzeń zabudowy mieszkaniowej oraz terenu wzdłuż drogi krajowej garaży dla samochodów mieszkańców. Należy mieć na uwadze, że niezabudowany teren w ramach obszaru objętego planem miejscowym położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, jest mocno wyeksponowany i pełni rolę „bramy wjazdowej” do miasta (skrzyżowanie drogi krajowej i wojewódzkiej).
Pytanie 10. Pod jakimi warunkami można wprowadzić w planie miejscowym zapis o możliwości budowy garaży:
Captionless Image
Pytanie 11. Czy miałyby to być garaże:
Obszar 4. Teren w okolicy ul. Lwóweckiej (za supermarketem Lidl).
Kwestia kluczowa do dyskusji: obecnie teren ten jest niezagospodarowanym terenem zielonym, przeznaczonym w całości pod działalność gospodarczą.
Pytanie 12. Jakie powinno być przeznaczenie tego terenu?
Captionless Image
Obszar 5. Teren wokół M-GOK-u.
Kwestia kluczowa do dyskusji: bezpośrednie sąsiedztwo budynku M-GOK - jak ma wyglądać ta przestrzeń?
Pytanie 13. Jakie znaczenie, Pana/Pani zdaniem, dla wizerunku miasta Gryfowa Śląskiego ma teren wokół M-GOK-u? Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza - bez znaczenia, 7 – bardzo duże znaczenie.
Captionless Image
bez znaczenia
bardzo duże znaczenie
Pytanie 14. Jak wyobraża Pan/i sobie teren/przestrzeń wokoło M-GOK-u po jego zagospodarowaniu? Co tam powinno być?
Your answer
Obszar 6. Ubocze.
Kwestia kluczowa do dyskusji: przeznaczenie – kierunek dalszego rozwoju tego terenu.
Pytanie 15. W jakim kierunku Pani/Pana zdaniem powinien być prowadzony rozwój tego terenu? Czy obszar objęty planem miejscowym powinien przede wszystkim być terenem:
Captionless Image
METRYCZKA
Pytanie 16. Płeć:
Pytanie 17. Przedział wiekowy:
Pytanie 18. Wykształcenie:
Pytanie 19. Czy jest Pan/i mieszkańcem gminy Gryfów Śląski?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms