Ankieta dotycząca zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dzień dobry,

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski.

Niniejsza ankieta jest uzupełnieniem procesu zbierania wniosków do planu. Jej celem jest poznanie szerszej opinii mieszkańców Gryfowa Śląskiego (nie tylko mieszkających w obszarach objętych planem, ale także poza nim) na temat rozwoju poszczególnych obszarów miasta i gminy Gryfów Śląski.

Zmiany planu miejscowego dotyczą 7 obszarów położonych w granicach miasta oraz 2 położonych w Uboczu. Do niniejszego badania wybraliśmy 6 obszarów szczególnie ważnych dla rozwoju miasta i gminy Gryfów Śląski.

Każdy konsultowany obszar ma odmienną specyfikę, stąd też poniższe pytania zostały dostosowane do charakteru i kluczowych kwestii, jakie należy podjąć w ramach działań planistycznych na analizowanym terenie.
Email address *
Obszar 1. Okolice Osiedla Horyzont.
Kwestia kluczowa do dyskusji: lokalizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym.
Pytanie 1: W jaki sposób powinien zostać zagospodarowany ten teren? *
Captionless Image
Obszar 2. Teren zielony w sąsiedztwie przyszłego przedszkola i żłobka (teren po byłej cegielni).
Kwestia kluczowa do dyskusji: teren zielony i jego przeznaczenie oraz przyszłe zagospodarowanie.
Pytanie 2. W jaki sposób powinna zostać zagospodarowana zieleń na tym terenie: *
Captionless Image
Pytanie 3. Zieleń na tym terenie powinna mieć charakter: *
Pytanie 4. Jakie funkcje Pana/Pani zdaniem powinien pełnić ten obszar? Prosimy przeanalizować poniższy katalog propozycji i wybrać te, które powinny dominować w tej przestrzeni. Proszę wskazać max. 7 funkcji: *
Required
Pytanie 5. Czy na tym terenie powinna znajdować się toaleta publiczna? *
Pytanie 6. Czy miejsce to powinno mieć możliwość tymczasowego zagospodarowania? *
Pytanie 7. Czy na tym terenie powinny się znajdować tablice edukacyjne? *
Pytanie 8. Jak powinien zostać zagospodarowany ten teren jeśli chodzi o wyprowadzanie psów? *
Pytanie 9. Czy teren ten powinien być ogrodzony? *
Obszar 3. Bloki mieszkalne pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Jeleniogórską.
Kwestia kluczowa do dyskusji: wprowadzenie w przestrzeń zabudowy mieszkaniowej oraz terenu wzdłuż drogi krajowej garaży dla samochodów mieszkańców. Należy mieć na uwadze, że niezabudowany teren w ramach obszaru objętego planem miejscowym położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, jest mocno wyeksponowany i pełni rolę „bramy wjazdowej” do miasta (skrzyżowanie drogi krajowej i wojewódzkiej).
Pytanie 10. Pod jakimi warunkami można wprowadzić w planie miejscowym zapis o możliwości budowy garaży: *
Captionless Image
Pytanie 11. Czy miałyby to być garaże: *
Obszar 4. Teren w okolicy ul. Lwóweckiej (za supermarketem Lidl).
Kwestia kluczowa do dyskusji: obecnie teren ten jest niezagospodarowanym terenem zielonym, przeznaczonym w całości pod działalność gospodarczą.
Pytanie 12. Jakie powinno być przeznaczenie tego terenu? *
Captionless Image
Obszar 5. Teren wokół M-GOK-u.
Kwestia kluczowa do dyskusji: bezpośrednie sąsiedztwo budynku M-GOK - jak ma wyglądać ta przestrzeń?
Pytanie 13. Jakie znaczenie, Pana/Pani zdaniem, dla wizerunku miasta Gryfowa Śląskiego ma teren wokół M-GOK-u? Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza - bez znaczenia, 7 – bardzo duże znaczenie. *
Captionless Image
bez znaczenia
bardzo duże znaczenie
Pytanie 14. Jak wyobraża Pan/i sobie teren/przestrzeń wokoło M-GOK-u po jego zagospodarowaniu? Co tam powinno być? *
Obszar 6. Ubocze.
Kwestia kluczowa do dyskusji: przeznaczenie – kierunek dalszego rozwoju tego terenu.
Pytanie 15. W jakim kierunku Pani/Pana zdaniem powinien być prowadzony rozwój tego terenu? Czy obszar objęty planem miejscowym powinien przede wszystkim być terenem: *
Captionless Image
METRYCZKA
Pytanie 16. Płeć: *
Pytanie 17. Przedział wiekowy: *
Pytanie 18. Wykształcenie: *
Pytanie 19. Czy jest Pan/i mieszkańcem gminy Gryfów Śląski? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy