แบบสอบถามติวเข้ม O-NET โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
แบบสอบถามติวเข้มโอเน็ต มี 2 ตอน ตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 หัวข้อประเมิน
สภาพทั่วไป
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
หัวข้อประเมินแบบสอบถามติวเข้ม O-NET
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ ที่ใช้ในการติวเข้มมีความเหมาะสม
ระยะเวลาที่ใช้ในการติวเข้ม มีความเหมาะสม
เอกสาร สื่่อ ที่ใช้ประกอบในการติว เหมาะสม
ความรู้ที่ได้รับจากการติวเข้มครั้งนี้
ครูผูสอน มีความพร้อม
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าค่ายติวเข้มครั้งนี้
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy