แบบประเมินโครงการแนะนำแนวทางในการเลือกรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 8.30 – 13.00 น.
ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมกิจกรรม

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

  โปรดเลือกระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  การรับรู้ข้อมูลกี่ยวกับกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
  ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
  คามเหมาะสมของรูปแบบการทำกิจกรรม
  Please enter one response per row
  การติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ
  ความพร้อมความสามารถของวิทยากร
  การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม
  Please enter one response per row
  ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
  โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมต่อการใช้งาน
  ความเพียงพอของอาหารและของว่าง
  Please enter one response per row
  ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
  สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อไป
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมนี้อีกหรือไม่ในครั้งถัดไป

  This is a required question

  ตอนที่ 4 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ

  This is a required question