แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าพันธุศาสตร์

เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนทางพันธุศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเพื่อสร้างเครือข่ายทางตลาดงานของศิษย์เก่าพันธุศาสตร์ ภาควิชาขอสำรวจข้อมูลของศิษย์เก่าโดยภาควิชาจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะชนหากมิได้รับอนุญาตจากท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question