แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (ด้านการลงทุน)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุนจัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้น เพื่อสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับสาขาการลงทุนที่ภาคเอกชนสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศศรีลังกา โดยข้อมูลที่ได้จากการจัดทำแบบสอบถามนี้ จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำท่าทีของไทยในการเจรจาจัดทำบทลงทุน และข้อเรียกร้องการเปิดตลาดของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา เพื่อให้การเจรจาดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน

ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา โดยสังเขป
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดย
กรอบการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับศรีลังกาจะเป็นแบบกรอบกว้าง (Comprehensive) ครอบคลุมทั้ง
ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
- เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา โดยได้ตั้ง
เป้าสรุปผลการเจรจาในปี 2563
- ไทยและศรีลังกาได้มีการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพฯ ที่ประชุมเห็นพ้องให้จัดทำบทลงทุน 21 ข้อบท ประกอบด้วย 1) ขอบเขตและความครอบคลุม 2) นิยาม 3) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ 4) การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง 5) มาตรฐานการประติบัติขั้นต่ำ 6) ข้อกำหนดให้ปฏิบัติ 7) ตารางข้อผูกพันเฉพาะ 8) ความโปร่งใส 9) การเวนคืนและการชดเชย 10) การชดเชยต่อความสูญเสีย 11) การโอน 12) การรับช่วงสิทธิ 13) การปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ 14) การส่งเสริมการลงทุน 15) การอำนวยความสะดวกการลงทุน 16) พิธีการพิเศษและการเปิดเผยข้อมูล 17) มาตรการปกป้องชั่วคราว 18) ข้อยกเว้นทั่วไป 19) ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง 20) ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง FTA กับความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 21) การระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างประเทศภาคีกับนักลงทุน โดยศรีลังกามีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม 2562

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
Your answer
เลขทะเบียนนิติบุคคล
Your answer
ที่อยู่ หน่วยงาน/องค์กร
Your answer
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service