VASTA KOOLI LAPSEVANEMATE KÜSITLUS
Pöördume Teie poole palvega osaleda Vasta Kooli korraldatud uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata Vasta Kooli arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.

Küsitlus on anonüümne.

Ette tänades
Vasta Kooli direktor Ülle Viller
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Minu lapse koolis ollakse sallivad kõigi suhtes. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Suhetest koolis veel...
Minu lapse koolis on aktiivne hoolekogu. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Hoolekogu suudab mõjutada koolis toimuvat. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Koolis toimuva kohta saan infot: *
ei saa üldse infot
saan infot vähesel määral
saan infot hästi
saan infot väga hästi
põhiline infoallikas
ei kasuta seda infoallikat
oma lapselt
klassijuhatajalt
e-koolist
klassi lastevanemate koosolekult
lastevanemate üldkoosolekult
hoolekogult
klassi Facebooki grupist
kooli koduleheküljelt
kooli Facebooki lehelt
kooli kantseleist
kooli juhtkonnalt
mujalt
Infoliikumise parandamiseks kooli ja vanemate vahel soovitan…
Kommentaarid lastevanemate koosolekute osas...
Minu lapse õpetajad on pädevad. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Minu täiendavaid mõtteid kooli õppetööst...
Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Õppetööväliste tegevuste kohta soovin lisada...
Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Andekamate laste arendamisega tegeletakse. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Ettepanekuid kooli tugisüsteemide paremaks rakendamiseks...
Olen rahul kooli ruumidega. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Minu lapse koolis… *
Mu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele. *
juhtumid jäetakse tähelepanuta
tegeletakse tõsiselt
Koolis on head tingimused… *
ei nõustu üldse
nõustun
nõustun mõningal määral
nõustun täielikult
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks
käsitöötundide läbiviimiseks
kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks
arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks
töö- ja tehnoloogia ning füüsikatundide läbiviimiseks
Olen rahul toitlustamisega koolis. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Minu täiendavaid mõtteid seoses kooli keskkonnaga...
Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Mu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul. *
ei nõustu üldse
nõustun täielikult
Valisin oma lapsele just selle kooli, sest… *
Mu lapsel läheb koolis ... *
Minu laps õpib... *
Soovin veel lisada...
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy