แบบประเมินความพึงพอใจ
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
แบบประเมินความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
Captionless Image
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการ
2. การบริการขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว
3. การตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า
ด้านการขายผลิตภัณฑ์ของพนักงาน
Captionless Image
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4. ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
5. ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา
6. ความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ
7. ความสุภาพเรียบร้อยของผู้ขาย
ด้านการบริการของทีมงานติดตั้งเสาเข็ม (กรณีส่งอย่างเดียวไม่ต้องตอบส่วนนี้)
Captionless Image
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8. มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
9. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับทีมงาน
10. ความรู้ความสามารถในการทำงาน
11. การตรงต่อเวลาในการทำงาน
12. ความพร้อมและความเต็มใจในการทำงาน
13. ความปลอดภัยในการทำงาน
14. มนุษยสัมพันธ์ กริยา การแต่งงานของทีมงาน
15. ท่านรู้จัก PACO ได้อย่างไร
16. เพราะเหตุใดท่านจึงตัดสินใจซื้อสินค้า และ/หรือ บริการของ PACO
17. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในสินค้าและการบริการของ PACO หรือไม่ เพราะเหตุใด
18. ในโอกาสต่อไปท่านจะซื้อสินค้า และ/หรือบริการของ PACO หรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service