Søknad om tilskudd til Inkludering i idrettslag 2020
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storbyprosjektet som startet i 1993.

Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) vil ha en koordinerende rolle i forhold til å ta i mot og prioritere søknader fra idrettslagene i fylket.

Frist for å søke på dette tilskuddet er 1.oktober!


MÅL OG MÅLGRUPPER
Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med:
- innvandrerbakgrunn
- med særlig vekt på jenter,
- og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrièrer, som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet.


RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN
a) Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes.

b) Tilskuddet kan anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrièrer for å delta i aktiviteter i regi av idrettslag, og tiltak som er rettet mot å øke innvandreres og særlig innvandrerjenters deltakelse i idrettslag. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.

c) Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte idrettslagenes primæraktiviteter.
Det er en målsetting for den statlige idrettspolitikken å bevare og utvikle den lokale frivillighetsbaserte aktiviteten.
Tilskuddet bør derfor i all hovedsak omsettes direkte i aktivitet for målgruppen og i minst mulig grad benyttes til å dekke honorarer og lønnsmidler.


RAPPORTERING (Noe forenklet rapportering for tilskudd inntil kr. 25.000,-)
De som får tildelt midler, må rapportere bruken av disse innen utgangen av januar 2019 (eget skjema blir tilsendt klubbene).
Rapporten skal redegjøre for hvordan midlene er benyttet og graden av måloppnåelse:

a) Bruken av midlene:
- Gi en oversikt over antall gjennomførte tiltak, type tiltak (kategorisert) som støttes og antall lag involvert.
Eventuelt også hvilke særidretter som er deltakende/involvert.
- Omtale særskilt tiltak rettet mot å engasjere innvandrerforeldre.

b) Måloppnåelse:
- Beskrive i hvilken grad målgruppene nås gjennom de tiltakene som gjennomføres.
- Vurdere om tiltakene på sikt virker rekrutterende og medfører medlemsøkning i de involverte lagene.
- Gi en redegjørelse for hvilke virkemidler som fungerer overfor målgruppene.


Dersom du har spørsmål til denne ordningen kan du kontakte:

Therese Husby
Rådgiver


Mob: +47 41900128

Therese.husby@idrettsforbundet.no

www.idrettsforbundet.no/vtik

Navn på ditt idrettslag *
E-post adresse *
Etternavn *
Fornavn *
Mobil *
Inkludering i idrettslaget *
Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag *
Required
Gi en kort beskrivelse av tiltaket *
Når starter/startet tiltaket? *
Søknadssum *
Det tas forbehold om avkorting av beløp, dersom vi mottar mange søknader.
Styret i klubben er informert om søknaden. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy