แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ *
ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนหรือไม่? *
เว็บไซต์ประมวลผลและแสดงผลรวดเร็ว *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy