แบบสำรวจความสุขรายบุคคล(HAPPINOMETER)ประจำปี 2562
แบบสำรวจความสุขรายบุคคล(HAPPINOMETER) หน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
คำชี้แจง บุคคลากรคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีนโยบายในการพัฒนาสร้างเสริมความสุข และความอยู่ดีมีสุขให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความสุขแบบสำรวจ Happinometer จัดทำขึ้นเพื่อประเมินควมสุขระดับบุคคล ในมิติต่าง ๆ ตามแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
คำชี้แจง โปรดคลิก / ในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความเห็นท่านมากที่สุดเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานท่าน
รหัสประชาชน *
Your answer
1.1 เพศ *
กรณีเป็นเพศหญิง : ขณะนี้ท่านกำลังตั้งครรภ์หรือไม่
1.2 อายุ (ให้ระบุได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 18-70 ปี) *
1.3 จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาหรือไม่ *
1.4 ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่ได้สำเร็จการศึกษา) *
1.5 สถานภาพสมรส *
1.6 ท่านมีบุตรหรือไม่(รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง) *
1.7 งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะใด *
1.8 ท่านปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งใด *
1.9 สถาณภาพการจ้างงาน *
1.10 สายงานของท่าน เช่น นายแพทย์, ทันตแพทย์, นักวิชาการสาธรณสุข, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น โปรดระบุ *
1.11 ท่านทำงานเป็นกะ/ทำงานเป็นรอบ/เข้าเวรใช่หรือไม่ *
1.12 ระยะเวลาในการทำงานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด *
1.13 ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ท่านลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง *
1.14 ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าไหร่ (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ) *
ส่วนที่ 2 การประเมินความสุข
Happy Body : สุขภาพดี
1.คำถามต่อไปนี้ต้องการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อวัดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเริ้อรัง
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สามารถคำนวณได้ ดังนี้ โดยสามารถประเมินภาวะความเสี่ยงต่อโรคได้ดังตาราง (กก./ส่วนสูง(เมตร)2)

ค่า BMI สำหรับคนเอเชีย น้ำหนัก ภาวะเสี่ยงต่อโรค
น้อยกว่า 18.5 น้ำหนักน้อย ต่ำ
18.5 - 22.9 น้ำหนักปกติ ปกติ
23 - 24.9 น้ำหนักเกิน มากกว่าปกติ
25 - 29.9 โรคอ้วน สูง
30 ขึ้นไป อ้วนมาก อยู่ในช่วงอันตราย

น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
Your answer
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
Your answer
เส้นรอบเอว (นิ้ว) *
Your answer
BMI
Your answer
2.โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยนสัปดาห์ละกี่วัน *
3.ปัจจุบันท่านออกกำลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน *
4.ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น หรือไม่ *
5.ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้าน หรือไม่ *
6.โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านอย่างไรบ้าง *
Happy Relax : ผ่อนคลายดี
7.โดยรวมแล้วท่านได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ *
8.โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ท่านทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ช๊อบปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ *
9.โดยทั่วไปท่านมีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่องครอบครัว/เรื่องอื่นๆ)บ้างหรือไม่ *
10.โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวังหรือไม่ *
11.เมื่อประสบปัญหาในชีวิตโดยทั่วไปท่านสามารถจัดการปัญหาได้หรือไม่ *
Happy Heart : น้ำใจดี
12.โดนรวมแล้วท่านรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยคนรอบข้าง *
13.โดยรวมแล้วท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง *
14.โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดี ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่ *
15.โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ หรือไม่ *
16.โดยรวมแล้วท่านได้ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคมเช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น *
Happy Soul : จิตวิญญาณดี
17.โดยรวมแล้วท่านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน หรือไม่ *
18.โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อสงบจิตใจ หรือไม่ *
19.โดยรวมแล้วท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำนึกผิด *
20.โดยรวมแล้วท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีส่วนรับผิดชอบ *
21.โดยรวมแล้วท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน *
Happy Family : ครอบครัวดี
22.ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอหรือไม่ *
23.ท่านทำกิจกรรม (เช่น ออกกำลังกาย ทำบุญ ไปซื้อของ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว *
24.ท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน *
Happy Society : สังคมดี
25.โดยรวมแล้วเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่าน หรือไม่ *
26.โดยรวมแล้วท่านปฎิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม หรือไม่ *
27.โดยรวมแล้วท่านรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่ *
28.โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน หรือไม่ *
29.โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข หรือไม่ *
30.โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่ *
Happy Brain : ใฝ่รู้ดี
31.โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือไม่ *
32.โดยรวมแล้วท่านสนใจ ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ *
33.ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะแสดงความสามารถของตนเอง หรือไม่ *
Happy Money : สุขภาพเงินดี
34.ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชำระหนี้สินต่างๆโดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่ *
35.ท่านผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่ *
36.โดยรวมแล้วท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่ *
37.โดยรวมแล้วค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน *
Happy WorkLife : การงานดี
38.งานของท่าน มีความท้าทายและส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ *
39.งานของท่าน มีความชัดเจนของโอกาสในการเติบโตในตำแหน่ง หน้าที่หรือไม่ *
40.งานของท่านในขณะนี้ มีความมั่นคง หรือไม่ *
41.ในการทำงาน ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือไม่ *
42.ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ 2551/พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547/กฎหมายอื่นๆ จากองค์กรของท่าน หรือไม่ *
43.ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจำปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่ *
44.ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร *
45.ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร *
46.ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำงาน (การถูกฟ้องร้อง/การได้รับอันตรายจากการทำงาน ฯลฯ) *
47.ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร หรือไม่ *
48.ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่ *
49.ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ *
50.โดยรวมแล้วที่ทำงานของท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมหรือไม่ *
51.โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง หรือไม่ *
52.โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานหรือไม่ *
53.โดยรวมแล้วในที่ทำงานของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทำงานระหว่างกันหรือไม่ *
54.โดยรวมแล้วท่านทำงานอย่าง "มีความสุข" หรือไม่ *
ความผูกพัน
55.ท่านจะแนะนำญาติ/เพื่อน/คนรู้จักมาทำงานที่องค์กรของท่านหรือไม่ *
56.หากมีใครกล่าวถึงองค์กรในทางที่ไม่เหมาะสม ท่านจะปกป้ององค์กรของท่านหรือไม่ *
57.ท่านภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ทำงานในองค์กรนี้หรือไม่ *
58.ขณะที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้ ท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะทำงานต่อหรือว่าลาออก *
59.ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือองค์กรอื่นชวน/ติดต่อไปทำงาน ท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่ *
60.ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านทำงานในปัจจุบันหรือไม่ *
61.ท่านทุ่มเททำงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรของท่านหรือไม่ *
62.ท่านเป็นคน คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่านหรือไม่ *
63.ในแต่ละวัน ท่านทำงานอย่างมีเป้าหมาย หรือไม่ *
สมดุลชีวิตกับการทำงาน
64.ท่านรู้สึกว่าโดยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์ท่านทำงานกี่วัน *
65.ท่านรู้สึกว่าโดยเฉลี่ยท่านทำงานกวันละกี่ชั่วโมง *
66.ท่านรู้สึกว่าได้พักผ่อนโดยเฉลี่ย (ไม่รวมการนอนหลับตอนกลางคืน) วันละกี่ชั่วโมง *
67.หน่วยงานของท่านมีความยืดหยุ่น ในการทำงานหรือไม่ (เช่น ความยืดหยุ่นในการทำงานนอกสถานที่ ไม่ต้องเข้างาน/ออกงานตามเวลาที่กำหนด/สามารถเลือกวันหยุดของตนเองได้ ฯลฯ) *
68.ท่านทำงานตรงตามวุฒิการศึกษาหรือไม่ *
69.ปัจจุบัน ความสุข ของท่านอยู่ในระดับใดขอให้ท่านเลือกระดับโดยคะแนนจะเรียงจากน้อยไปหามากเริ่มจาก 1 หมายถึง ไม่มีความสุข ไปจนถึง 10 หมายถึงมีความสุขมากที่สุด *
ไม่มีความสุขเลย
สุขที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service