แบบประเมินความพึงพอใจ “เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการจัดทำเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูล
ของท่านจะถูกนำไปพัฒนาการจัดทำเว็บไซต์ต่อไป
คำชี้แจง โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. สถานะ *
5. หน่วยงาน *
6. ความถี่ของการเข้าใช้ *
7. วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
1.2 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน สีสัน เหมาะสม
1.3 เมนูต่าง ๆ ง่ายต่อการใช้งาน
1.4 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องและสื่อความหมาย
1.5 การเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว
1.6 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทำได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง
2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.2 เนื้อหามีความทันสมัย น่าสนใจ
2.3 เนื้อหาครบถ้วน ตรงตามความต้องการ
2.4 เนื้อหามีการปรับปรุงอยู่เสมอ
1.5 การเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว
2.5 การจัดหมวดหมู่เนื้อหา ง่ายต่อการค้นหา และทำความเข้าใจ
ภาพรวมความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ภาพรวมความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy