„Miejsce W Przestrzeni – Przedmiot Refleksji I Obszar Działań Edukacyjnych”
Imię/ First name *
Your answer
Nazwisko/ Surname *
Your answer
Tytuł/stopień naukowy / Academic degree/title
Your answer
Nazwa Instytucji/ Represented institution
Your answer
Adres e-mail/ E-Mail-Address *
Your answer
Adres do korespondencji/ Postal adress *
Your answer
Telefon kontaktowy/ Contact phone number *
Your answer
Dane do faktury FV/ Invoice information:
Your answer
Udział w konferencji/ Participation in the conference *
Tytuł wystąpienia/ Proposal title
Your answer
Abstrakt (max. 600 znaków)/ Abstract (maximum lenght 600 characters)
Your answer
Na podstawie art. 6 ust 1 litera a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ Based on Article 6, paragraph 1, letter a, I agree to the processing of my personal data:
1. w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB/ for the purpose of presenting an educational offer related to the activity of the WSB University: *
2. Na przesyłanie mi wszelkich informacji marketingowych i handlowych, a także informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Akademię WSB. Niniejsze upoważnienie obejmuje przesyłanie informacji i ofert za pomocą poczty elektronicznej, sms i tradycyjnej./ To send me all marketing and commercial information, as well as information on projects implemented by the WSB University. This authorization covers the sending of information and offers by email, sms and traditional mail. *
Zostałem poinformowany, że/ I have been informed that:
1. Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Rektor AWSB. Siedziba Administratora Danych: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować po adresem iod@wsb.edu.pl. 3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 4. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 7. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/ -em poinformowany o przysługujących mi prawach: 1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. / The Administrator of Data collected at the University is the Rector of WSB University. Headquarters of the Data Administrator: WSB University, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2. The administrator has appointed a Personal Data Protection Inspector who can be contacted at iod@wsb.edu.pl. 3. Data collected by the Data Administrator may be made available to recipients only on the basis of legal provisions. 4. The recipients of the data may be institutions authorized to do so. 5. Personal data will not be transferred to a third country. 6. Personal data will be processed until the consent is withdrawn. 7. Providing my data is voluntary. I declare that I have been informed about my rights: 1. Access to the content of my data and the right to modify, delete, limit processing, the right to copy and transfer data and the right to object. 2. Lodging a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection when I consider that the processing of personal data concerning me violates the provisions of the General Regulation on the Protection of Personal Data of April 27, 2016 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy