แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
Clear selection
ข้อมูลนักเรียน
Clear selection
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2900 เด็กหญิงเกศินีย์ องอาจ
Clear selection
2. 2901 เด็กหญิงกมรวรรณ มาลัยทอง
Clear selection
3. 2902 เด็กหญิงณัชชา กลัดล้อม
Clear selection
4. 2903 เด็กหญิงณัฐชยา อยู่กรุด
Clear selection
5. 2904 เด็กหญิงรัตติกาล ครคง
Clear selection
ุ6. 2905 เด็กหญิงวนิดา สีวันนา
Clear selection
7. 2906 เด็กหญิงสาวิตรี คงไทย
Clear selection
8. 290ึ7 เด็กหญิงสุปรียา พุ่มจำปา
Clear selection
9. 290ึ8 เด็กหญิงสุวพัชร ธงศรี
Clear selection
10. 2909 เด็กหญิงอภิชญา สอนสำราญ
Clear selection
11. 2910 เด็กชายเจษฎา ป้อมคำ
Clear selection
12. 2911 เด็กชายชลนที สุภผล
Clear selection
13. 2912 เด็กชายณัฐกรณ์ ชุมแวงวาปี
Clear selection
14. 2913 เด็กชายธัญวรัตน์ นาคสังข์
Clear selection
15. 2914 เด็กชายธีรเดช ภูฆัง
Clear selection
16. 2915 เด็กชายนาธาน ม่วงโสด
Clear selection
17. 2916 เด็กชายบุญเศรษฐี เวียงจันทร์
Clear selection
18. 2917 เด็กชายพีรพัฒน์ หมอนทอง
Clear selection
19. 2918 เด็กชายภัทรพล กาฬภักดี
Clear selection
20. 2919 เด็กชายวรพงษ์ บุญกระจ่าง
Clear selection
21. 2920 เด็กชายศรลักษณ์ ภูสุภา
Clear selection
22. 2921 เด็กชายศุภชัย ภูสุภา
Clear selection
23. 2922 เด็กชายอภิรักษ์ สุขประเสริฐ
Clear selection
24. 2953 เด็กหญิงกุลธิดา เข็มเงิน
Clear selection
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy