แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2900 เด็กหญิงเกศินีย์ องอาจ
2. 2901 เด็กหญิงกมรวรรณ มาลัยทอง
3. 2902 เด็กหญิงณัชชา กลัดล้อม
4. 2903 เด็กหญิงณัฐชยา อยู่กรุด
5. 2904 เด็กหญิงรัตติกาล ครคง
ุ6. 2905 เด็กหญิงวนิดา สีวันนา
7. 2906 เด็กหญิงสาวิตรี คงไทย
8. 290ึ7 เด็กหญิงสุปรียา พุ่มจำปา
9. 290ึ8 เด็กหญิงสุวพัชร ธงศรี
10. 2909 เด็กหญิงอภิชญา สอนสำราญ
11. 2910 เด็กชายเจษฎา ป้อมคำ
12. 2911 เด็กชายชลนที สุภผล
13. 2912 เด็กชายณัฐกรณ์ ชุมแวงวาปี
14. 2913 เด็กชายธัญวรัตน์ นาคสังข์
15. 2914 เด็กชายธีรเดช ภูฆัง
16. 2915 เด็กชายนาธาน ม่วงโสด
17. 2916 เด็กชายบุญเศรษฐี เวียงจันทร์
18. 2917 เด็กชายพีรพัฒน์ หมอนทอง
19. 2918 เด็กชายภัทรพล กาฬภักดี
20. 2919 เด็กชายวรพงษ์ บุญกระจ่าง
21. 2920 เด็กชายศรลักษณ์ ภูสุภา
22. 2921 เด็กชายศุภชัย ภูสุภา
23. 2922 เด็กชายอภิรักษ์ สุขประเสริฐ
24. 2953 เด็กหญิงกุลธิดา เข็มเงิน
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms