แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต
คำชี้แจง ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้เข้าใช้งานทั่วไป ทำเครื่องหมายที่ตรงกับระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริงเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
1. สถานภาพ *
2.ระดับการศึกษา *
3.คณะ *
4.ชั้นปี *
1.สถานที่ให้บริการมีความสะดวก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.เวลาที่เปิดให้บริการมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ห้องบริการอินเทอร์เน็ตมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ช่วยเพิ่มทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.นิสิตค้นพบการเรียนด้วยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.นิสิตสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในห้องเรียนกับการใช้งานในห้องบริการอินเทอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11.นิสิตมีความรับผิดชอบและมีนิสัยในการเรียนที่ดีขึ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12.การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการเรียนที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.