ข้อมูลรายบุคคลนักเรียน ศ.ปวส. 1 ปีการศึกษา 2562
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อกดส่งแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีก
รหัสนร. นศ. *
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
(ใช้คำเต็มเช่น นาย นางสาว)
ชื่อ *
Your answer
ชื่อกลาง (ถ้ามี)
Your answer
ชื่อสกุล *
Your answer
เพศ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
กรอกเป็นตัวเลข ขั้นด้วยเครื่องหมาย / เช่น 20/05/2544
Your answer
จังหวัดภูมิลำเนา *
ตามทะเบียนบ้าน
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
รหัสศาสนา *
00ไม่มี | 01พุทธ | 03ฮินดู | 04ยิว | คริสต์ | เซน | โซโรอัสเตอร์ | 09บาไฮ
ปีการศึกษาที่เริ่มเข้าเรียน *
ระดับการศึกษา (ปัจจุบัน) *
ชั้นปี *
ห้องเรียน *
1จิตรกรรม 2ประติมากรรม 3ภาพพิมพ์ 4ศิลปไทย 5ออกแบบตกแต่ง 7เครื่องเคลือบดินเผา 8สิปปหมู่
สาขา *
รหัสสถานภาพ นร. นศ. *
1กำลังศึกษาอยู่ | 2รักษาสภาพ | 3ขาดการติดต่อเลือก | 4ยุติการศึกษา
เกรดเทอมล่าสุด
เกรดเฉลี่ยสะสม
หน่วยกิต
รหัสความพิการ
00ไม่พิการ | 01บกพร่องการมองเห็น | 02บกพร่องการได้ยิน | 03บกพร่องสติปัญญา | 04บกพร่องทางร่างกาย | 05มีปัญหาทางการเรียนรู้
รหัสสถานภาพการรับทุน
00ไม่ได้รับทุน 01ทุนที่ต้องชดใช้ทุน 02ทุนที่ไม่ต้องชดใช้ทุน
ความถนัดความสามารถพิเศษ
01ภาษาต่างประเทศ | 02คอมพิวเตอร์ | 03กิจกรรมสันทนาการ | 04ศิลปะ | 05กีฬา | 06นาฏศิลป์/ขับร้อง
รหัสบัตรประชาชนบิดา
ถ้าไม่ทราบไม่ต้องกรอก
Your answer
รหัสการมีชีวิตอยู่ของบิดา
0ถึงแก่กรรม | มีชีวิตกรอก 1 | ไม่ทราบกรอก 9
รหัสรายได้บิดา
00ไม่มีรายได้ | 11≤80,000 บ./ปี | 12=80,001 - 100,000 บ./ปี | 13=100,001 - 120,000 บ./ปี | 14=120,001 - 130,000 บ./ปี | 15=130,001 - 149,999 บ./ปี | 20=150,000 - 300,000 บ./ปี | 30>300,000 บ./ปี | 90 ไม่ระบุ
รหัสอาชีพบิดา
00ไม่ระบุ | 01รับราชการ | 02รัฐวิสาหกิจ | 03 พนักงาน ลูกจ้าง/เอกชน | 04ค้าขาย/ธุรกิจ/ลูกจ้างอิสระ | 05เกษตร/ประมง | 06ไม่มีเงินได้ | 07 อื่นๆ | 08พนักงาน ลูกจ้าง/ราชการ
รหัสบัตรประชาชนมารดา
ถ้าไม่ทราบไม่ต้องกรอก
Your answer
รหัสการมีชีวิตอยู่ของมารดา
0ถึงแก่กรรม | 1มีชีวิต | 9ไม่ทราบ
รหัสรายได้มารดา
00ไม่มีรายได้ | 11≤80,000 บ./ปี | 12=80,001 - 100,000 บ./ปี | 13=100,001 - 120,000 บ./ปี | 14=120,001 - 130,000 บ./ปี | 15=130,001 - 149,999 บ./ปี | 20=150,000 - 300,000 บ./ปี | 30>300,000 บ./ปี | 90 ไม่ระบุ
รหัสอาชีพมารดา
00ไม่ระบุ | 01รับราชการ | 02รัฐวิสาหกิจ | 03 พนักงาน ลูกจ้าง/เอกชน | 04ค้าขาย/ธุรกิจ/ลูกจ้างอิสระ | 05เกษตร/ประมง | 06ไม่มีเงินได้ | 07 อื่นๆ | 08พนักงาน ลูกจ้าง/ราชการ
รหัสสถานภาพบิดา-มารดา
00ไม่ระบุ 01อยู่ด้วยกัน 02แยกกันอยุ่ 03หย่าร้าง 04บิดาถึงแก่กรรม 05มารดาถึงแก่กรรม 06บิดามารดาถึงแก่กรรม 07บิดาแต่งงานใม่ 08มารดาแต่งงานใหม่ 09บิดามารดาแต่งงานใหม่
รหัสบัตรประชาชนผู้ปกครอง
เฉพาะกรณีที่อยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่ บิดา มารดา
Your answer
รหัสความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครอง กับ นร.
1เป็นญาติ | 2นักเรียนเป็นผู้ปกครองตนเอง | 3ผู้อุปถัมภ์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service