Анкетна форма Относно позиция по проект за ЗИД на ЗМСМА, публикуван за обществено обсъждане на 27 ноември 2018 г.
1. Община: *
Your answer
2. Име: *
Your answer
3. Позиция: *
Your answer
4. Тел. *
Your answer
5. Имейл адрес: *
Your answer
6. Проект: Чл. 21, ал. 1, т. 6 (Общинският съвет)„6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително разходите по бюджетите на кметствата по показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението им.“
Сегашен текст: 6. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
Мотиви/Бележки:
Your answer
7. Проект: Чл. 44, ал. 1, т.5 (Кметът на общината) „5. организира изпълнението на общинския бюджет, включително осигурява регулярното изпълнение на утвърдените от общинския съвет разходи по чл. 52, ал. 2 по бюджетите на кметствата.“
Сегашен текст: 5. организира изпълнението на общинския бюджет;
Мотиви/Бележки:
Your answer
8. В чл. 52 се създават нова ал. 2 Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава разходите по бюджетите на кметствата по показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси, в рамките на приетия бюджет на общината по ал. 1.
Мотиви/Бележки:
Your answer
9. В чл. 52 се създават нова ал. 3 Когато се финансират обекти на територията на кметствата, кметовете на кметства или оправомощени от тях длъжностни лица се включват като представители на възложителя в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки и на комисиите при съставянето на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане в експлоатация на строежите съгласно Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му
Мотиви/Бележки
Your answer
10. Създава се нова глава девета „Административно наказателни разпоредби“ с нов чл. 68 (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 44, ал. 1, т. 5 кметът се наказва с глоба от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение се налага глоба в двоен размер. (2) Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на решението, с което кметът е наказан за същото по вид нарушение. (3) Общинският съвет установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред съответния административен съд.“
Мотиви/Бележки:
Your answer
11. Други ваши бележки или предложения по законопроекта:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service