แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
แบบประเมินมีทั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของใช้ผู้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ตอนที่ 4 ความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม *
5. ท่านปฏิบัติงานในองค์กรนี้มาเป็นเวลากี่ปี (โปรดระบุระยะเวลา) *
6. ลักษณะของหน่วยงาน *
7. บัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่กับท่านจบจากสาขาวิชา *
8. บัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่กับท่านจบจากวิทยาลัย *
9. งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่ *
10.ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน *
11. ปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานท่านพิจารณาการรับบัณฑิตเข้าทำงาน *
โปรดเรียงตามลำดับความสำคัญ เลข1 ถึง เลข6 " เลข 1 คือ สำคัญมากที่สุด เลข6 คือ สำคัญน้อยที่สุด"
1
2
3
4
5
6
ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม)
สาขาวิชาเอก
สถาบันการศึกษา
บุคลิกภาพ
ความรู้ความสามารถพิเศษ
อื่น ๆ
ปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานท่านพิจารณาการรับบัณฑิตเข้าทำงานด้าน ความรู้ความสามารถพิเศษ (โปรดระบุ)
Your answer
ปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานท่านพิจารณาการรับบัณฑิตเข้าทำงานด้าน อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณลักษณะ ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
1.2 ความเคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
1.3 ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งนั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ
1.4 ความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลืองานส่วนรวม
1.5 ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2. ด้านความรู้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ความสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ
2.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้มาปรับใช้กับสถานการณ์
2.3 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้มาปรับใช้การปฏิบัติงานจริง
2.4 ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงาน
2.5 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนางาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
3.2 ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
3.3 ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3.4 ความสามารถในกาเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อตัดสินใจ
3.5 ความสามารถในการระปัญหาและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1ความสามาในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาททั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
4.3 ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย
4.4 ความสามารถในสร้างที่ดีกับบุคคลทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
4.5 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 ความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์และรายงานผล
5.2 ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเป็น
5.4 ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
5.5 ความสามาในการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. ด้านทักษะวิชาชีพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนจัดการ ประเมินผลงาน ในงาน
6.2 มีทักษะในการควบคุม สอนงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงงาน
6.3 มีทักษะในการพัฒนางาน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 คือ “จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพและมีคุณธรรมด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานสู่มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล” ซึ่งต้องมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ทักษะทางสังคม ทักษะภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและมีจิตสาธารณะและตระหนักรู้การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาชีพและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
2.บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ทักษะการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3.บัณฑิตมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี
4.บัณฑิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
5.บัณฑิตมีจิตสาธารณะและตระหนักรู้การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6.บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
7.บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการ ใฝ่รู้ อยู่เสมอ
ตอนที่ 4 ความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1
4.1 ท่านต้องการให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 มีการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
Your answer
4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1
Your answer
4.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms