แบบประเมินผล การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน
จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมินและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
อายุราชการ/อายุงาน *
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
1. รูปแบบการจัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. เอกสาร สื่อและอุปกรณ์ประกอบการจัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. อาหารและเครื่องดื่ม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การอำนวยความสะดวกต่างๆ ของคณะผู้จัด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. การตอบข้อซักถาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. ความคุ้มค่าในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ประทับใจ
3.1 ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ด้าน ICT ในครั้งต่อไป *
3.2 เรื่องที่ต้องการพัฒนา (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
3.3 ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ประทับใจอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. Report Abuse - Terms of Service