แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 : สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ลักษณะการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด
ตอนที่ 4 : ความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเลือกข้อมูลที่ตรงกับความจริง
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. หน่วยงาน สังกัด / คณะ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of North Eastern University. Report Abuse