แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแรงงาน ผ่านเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
www.chinagmai.mol.go.th
ติดตามสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.mol.go.th หรือ Facebook: สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
(1) เพศ *
(2) ช่วงอายุ *
(3) อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลด้านแรงงาน
ท่านโปรดเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน
*
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัด/สถิติแรงงานจังหวัด
ความครบถ้วนของข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูล
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาบนเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 112622-3
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.